પંચાયત વિભાગ

શ્રી મહેશભાઈ સી તડવી,તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી મહેશભાઈ સી તડવી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર..
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગવડોદરા જીલ્લોવડોદરા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


વડોદરા
ગ્રામ પંચાયત
ગામડાઓ
વસ્‍તી ૨૭૧૬૭૦
વડોદરા તાલુકો ૬૯૩.૪૬ ચો.કી.મી. વિસ્તારમાં આવેલો છે. વડોદરા એ જિલ્લાનુ મુખ્ય મથક છે. જયાં જિલ્લાની મહત્ત્વની કચેરીઓ આવેલી છે. અને વેપાર ધંધાનુ મુખ્ય મથક છે.  જેમાં વડોદરા શહેરી વિસ્તાર પણ આવેલ છે  જે સમગ્ર રાજયમાં અગ્રગણ્ય શહેર છે. અગાઉ ગાયકવાડ રાજાના સમયમાં પણ વડોદરા સ્ટેટ અસ્તીત્વમાં હતું..