બી.પી.એલ-યાદી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટેગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી
 

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

 
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
વડોદરા
છોટા ઉદેપુર
ડભોઇ
જેતપુર પાવી
કરજણ
ક્વાંટ
નસવાડી
પાદરા
સંખેડા
૧૦ સાવલી
૧૧ શિનોર
૧૨ વાઘોડીયા
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586173