છોટા ઉદેપુરના ગામો1
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠમારું ગામછોટા ઉદેપુરના ગામો

છોટા ઉદેપુરના ગામો

 
  કતારવંત    લેહવંત    નાના રામપુરા    રયાસીંગપુરા (હરવંત) 
  કેવડી    લીંબાણી    નાની સાઢળી    રીંછવેલ 
  ખર્ડૈવાડા    લુણી    નવાગામ    રોઝકુવા
  ખાડખેડ    મલ    ઓડે    રોઝવા 
  ખજુરીયા    મળાજા    ઓઢી    રૂણવાડ 
  ખોડવાણીયા    માળઢી    ઓલીંબા    સનાડા 
  ખોસ    મળુ    ઓજડી    શીલોજ 
  ખુંટાળીયા    માંડલવા    પડાળીયા    સીમલ ફળીયા 
  કીકાવાડા   માણકા (છોટા ઉદેપુર)   પધારવંત    સીમલકુવા
  કોકડપા   મરચીપાણી    પાળસંદા    સીંગળા 
  કોલ    મીઠાલી    પીપળજ    સીંગળાજા 
  કોળી    મીઠીબોર    પોટીયા    સુરખેડા
  સુરસી    વઢવાણ   ઝોઝ    ટુંડવા 
  તળાવ ફળીયા    વાગળવાડા    વિરપુર   ઉખાલવંટ 
  તેજગઢ    વનાર    ઝેર    વચલીભીંત 
  તેનાલીયા    વસેડી    ઝીંઝરવા    વીજોલ 
  ટીમળા             
 
પાછળ જુઓ
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 591120