મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત વડોદરા.
પ્રમુખનું નામ : શ્રી ઘનશ્યામભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
સરનામું:જિલ્‍લા પંચાયત,
ફોન નં:૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૧૧
ફેકસ નં:૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૭૮
મો.નં. ૯૭૨૪૩૬૭૬૬૬
ઈ મેઈલgspatel036@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 497834