પંચાયત વિભાગ

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રીમતિ સોનલબેન ચિરાગભાઇ પટેલ​
તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી દિનેશભાઇ ગોબરભાઇ દેસાઇ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
હાલ કોઇ ટેન્ડર ઉપ્લબ્ધ નથી.
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગવડોદરા જીલ્લોડભોઇ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ડભોઇ
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૧૧૮
વસ્‍તી ૧,૮૩,૦૦૯
ડભોઈનીપ્રજા ૫ચરંગી પ્રજા છે. અહિં સાતમી સદીમાં સીંધી અને હુણ, ગ્રીક ગુર્જરો આવીનેવસ્યા હતા. પ્રાચીન સમયમાં ડભોઈ તાલુકો દર્ભાવતી નગરીના નામે ઓળખાતો હતો.  જે સને૧૦૦૦ થી ૧૧૦૦ દ૨મ્યાન મૂળરાજ સોલંકીના વંશજો અત્રે રાજ ક૨તાં હતા. વડોદરારાજયમાં ગાયકવાડી રાજયની સ્થા૫ના દ૨મ્યાન જે તે સમયે ડભોઈ તાલુકાના ક૨નાળી ગામેગાયકવાડના વશંજોએ આયોજન કરી ડભોઈ ૨સ્તે થઈ વડોદરા પાણીગેટ માર્ગે યુઘ્ધ કરીવડોદરામાં પોતાનું આધિ૫ત્ય સ્થાપિત કર્યું હતું. ડભોઈ તાલુકામાં બ્રાહમણ, મુખ્યત્વે ચાંદોદ અને ક૨નાળી ગામે વસે છે. અહીં ૫ટેલ, શાહ, આદિવાસી અને અનુ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિના ઈસમો ડભોઈમાં સમાઈ ગયા છે. આ વિસ્તા૨માં મુખ્ય જીવાદોરી આકાશીખેતી ઉ૫૨ નભે છે. 

વધારે...

 

`