પંચાયત વિભાગ

પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત, વડોદરા શ્રીમતિ મિતલબેન સુરેશભાઈ પટેલ
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી હિતેશ કુમાર સી પટેલ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર..
ટેન્ડર્સ
હાલ કોઇ ટેન્ડર ઉપ્લબ્ધ નથી.
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગવડોદરા જીલ્લોવડોદરા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


વડોદરા
ગ્રામ પંચાયત
ગામડાઓ
વસ્‍તી ૨૭૧૬૭૦
વડોદરા તાલુકો ૬૯૩.૪૬ ચો.કી.મી. વિસ્તારમાં આવેલો છે. વડોદરા એ જિલ્લાનુ મુખ્ય મથક છે. જયાં જિલ્લાની મહત્ત્વની કચેરીઓ આવેલી છે. અને વેપાર ધંધાનુ મુખ્ય મથક છે.  જેમાં વડોદરા શહેરી વિસ્તાર પણ આવેલ છે  જે સમગ્ર રાજયમાં અગ્રગણ્ય શહેર છે. અગાઉ ગાયકવાડ રાજાના સમયમાં પણ વડોદરા સ્ટેટ અસ્તીત્વમાં હતું..