પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણશાખા શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
અનું  તાલુકાનું નામ  શિક્ષકનું નામ  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ  સરનામું 
૩૦૧ વાઘોડીયા  ચિરાગ ગણેશભાઇ ખત્રી  ગોરજ વડોદરા
૩૦૨ વાઘોડીયા  યુવરાજસિંહ ખુમાનસિંહ સોલંકી  ગોરજ હાલોલ, પંચમહાલ
૩૦૩ વાઘોડીયા  જમનાબેન ડાભઇભાઇ બારીયા  ગોરજ હાલોલ, પંચમહાલ
૩૦૪ વાઘોડીયા  અંજનાબેન ગોવિંદલાલ શાહ  ગોરજ વડોદરા
૩૦૫ વાઘોડીયા  લીલાબેન ભૂલાભાઇ પટેલ  પોપડીપુરા સણોદરીયા, લુણાવાડા
૩૦૬ વાઘોડીયા  મીતેશકુમાર બાબુભાઇ મહેરા પોપડીપુરા લુણાવાડા,પંચમહાલ
૩૦૭ વાઘોડીયા  ઉષાબેન છગનભાઇ પરમાર  પોપડીપુરા અમીતનગર, વડોદરા
૩૦૮ વાઘોડીયા  રાકેશકુમાર ધુળાભાઇ પટેલ  આશા ડેભારી, વિરપુર, ખેડા
૩૦૯ વાઘોડીયા  મીનાબેન શંકરભાઇ પટેલ  આશા ડેભારી, વિરપુર, ખેડા
૩૧૦ વાઘોડીયા  શંકરભાઇ જળિયાભાઇ ચરપોટ  આશા લીંબડીયા, લુણાવાડા
૩૧૧ વાઘોડીયા  મુકેશકુમાર છોટાલાલ પરમાર  ઝવેરપુરા ગુતાલ,વાઘોડીયા
૩૧૨ વાઘોડીયા  શર્મિષ્ઠાબેન જ્યંતિલાલ પટેલ  ઝવેરપુરા ધોળી, લુણાવાડા
૩૧૩ વાઘોડીયા  દિનેશભાઇ અમરસિંગભાઇ રાઠવા વલવા થડગામ, કવાંટ
૩૧૪ વાઘોડીયા  ગુણવંતીબેન કરમાણભાઇ કુંડાળિયા  વલવા કોડારિયા, માણાવદર
૩૧૫ વાઘોડીયા  હરેશાબેન દિનેસબાઇ અમીન  વલવા પીપળસર, સંખેડા
૩૧૬ વાઘોડીયા  મહેશકુમાર મીઠાભાઇ વણકર  ગંભીરપુરા લુણાવાડા,પંચમહાલ
૩૧૭ વાઘોડીયા  રમેશકુમાર બળવંતસિંહ બારીયા  ગંભીરપુરા પાંદરડી, શહેરા, પં.મ.
૩૧૮ વાઘોડીયા  જગદીશકુમાર મગનભાઇ પટેલ  ગંભીરપુરા વાવ. કંપા, મેઘરજ, સા.કા.
૩૧૯ વાઘોડીયા  દેસાઇ વેલેન્ટીનાનૈનાબેન જ્યોર્જભાઇ ગંભીરપુરા નિઝામપુરા, વડોદરા
૩૨૦ વાઘોડીયા  બારીયા કલ્પનાબેન બળવંતસિંહ  ગંભીરપુરા ગોરવા, વડોદરા
૩૨૧ વાઘોડીયા  ભાટી પદમાબેન જીવાભાઇ ચીપટ વાઘોડીયા,વડોદરા
૩૨૨ વાઘોડીયા  પટેલ હંસાબેન ચતુરભાઇ ચીપટ બાપોદ,વડોદરા
૩૨૩ વાઘોડીયા  વિજયકુમાર પૂનમભાઇ વણકર  ત્રિકમપુરા અમરનગર, વડોદરા
૩૨૪ વાઘોડીયા  સંજયકુમાર જટાશંકર પંડ્યા  ત્રિકમપુરા કડાણા, પંચમહાલ
૩૨૫ વાઘોડીયા  સંગીતબેન પરસોત્તમભાઇ પટેલ  ઘરોલા સણાદરીયાગોરડા, લુણાવાડા
૩૨૬ વાઘોડીયા  રાજેન્દ્રકુમાર રતનસિંહ પરમાર  ઘરોલા આંટા, હાલોલ, પં.મ.
૩૨૭ વાઘોડીયા  જલ્પાબેન દિનેશભાઇ પટેલ  મહાદેવપુરા જશવંતપુરા, ધનસુરા
૩૨૮ વાઘોડીયા  તરુણાબેન નરસિંહભાઇ રાજપુત મહાદેવપુરા વડોદરા
૩૨૯ વાઘોડીયા  કાળીબેન ગોવિંદભાઇ વણકર  વેડપુર વાંદરવેડ, ખાજાપુર, પં.મ.
૩૩૦ વાઘોડીયા  ખ્યાતીબેન ચંદ્રસિંહ જોષી વેડપુર કડાણા, પંચમહાલ
૩૩૧ વાઘોડીયા  કલ્પેશકુમાર ઇશ્વરલાલ પંડ્યા વેડપુર કતારગામ દરવાજા, સુરત
૩૩૨ વાઘોડીયા  રૂપલબેન અરવિંદપ્રસાદ પંડ્યા વેડપુર કતારગામ દરવાજા, સુરત
૩૩૩ વાઘોડીયા  કોકીલાબેન ખુશાલભાઇ પટેલીયા જલારામનગર નડિયાદ
૩૩૪ વાઘોડીયા  અર્જનાબેન રામચંદ્ર સુતરીયા  જલારામનગર વડોદરા
૩૩૫ વાઘોડીયા  અશ્વિનભાઇ પરાગભાઇ પટેલ  રવાલ કાવી, જંબુસર, ભરુચ
૩૩૬ વાઘોડીયા  કનૈયાલાલ ભીખાભાઇ પ્રજાપતિ રવાલ નસવાડી,વડોદરા
૩૩૭ વાઘોડીયા  ઉર્મિલાબેન સોમાભાઇ પ્રજાપતિ રવાલ નસવાડી,વડોદરા
૩૩૮ વાઘોડીયા  અલ્કાબેન નરહરીભાઇ કારખાની રવાલ વડોદરા
૩૩૯ વાઘોડીયા  વિણાબેન હરમાનભાઇ પટેલ  રવાલ વડોદરા
૩૪૦ વાઘોડીયા  અજયકુમાર જગદીશભાઇ પટેલ  રવાલ લુણાવાડા,પંચમહાલ
૩૪૧ વાઘોડીયા  મોનાબેન અનિલકુમાર પટેલ  કાછાટીયાપુરા વડોદરા
૩૪૨ વાઘોડીયા  દુર્ગેશકુમાર રાનદાસ પટેલ  ચીપડ વડોદરા
૩૪૩ વાઘોડીયા  મિનાક્ષીબેન પુરષોત્તમભાઇ પટેલ  ચીપડ વડોદરા
૩૪૪ વાઘોડીયા  વીણાબેન ગોવિંદભાઇ ભાવસાર  આમલીપુરા વડોદરા
૩૪૫ વાઘોડીયા  અર્ચનાબેન સેમ્યુઅલભાઇ ફાર્મર  ગણપતપુરા વડોદરા
૩૪૬ વાઘોડીયા  પૂર્ણિમાબેન રાજેન્દ્રકુમાર શાહ ગણપતપુરા બહાદરપુરા, સંખેડા
૩૪૭ વાઘોડીયા  નીતલબેન ચંપકલાલ પંચાલ  આજવાકોલોની વડોદરા
૩૪૮ વાઘોડીયા  પરેશભાઇ બાબુભાઇ ચૌહાણ આજવાકોલોની ગોધરા
૩૪૯ વાઘોડીયા  ભાનુમતિબેન છગનલાલ સોલંકી આજવાકોલોની વડોદરા
૩૫૦ વાઘોડીયા  રશ્મિકાબેન પુરષોત્તમભાઇ પટેલ  રાયણતલાવડી ગુડિયા, સંખેડા
૩૫૧ વાઘોડીયા  નિખિલકુમાર શંકરભાઇ પટેલ  રાયણતલાવડી કાશીપુરા, જેતપુર પાવી
૩૫૨ વાઘોડીયા  રીટાબેન મંગળભાઇ પટેલ  સણોલી શામણા, લુણાવાડા
૩૫૩ વાઘોડીયા  હિનાબેન કિરીટકુમાર જોષી સણોલી વડોદરા
૩૫૪ વાઘોડીયા  નિરંજનાબેન રણછોડભાઇ માછી સણોલી વડોદરા
૩૫૫ વાઘોડીયા  હેતલકુમાર ચંદ્રકાન્ત પટેલ  ગુતાલ કોસિન્દ્રા, સંખેડા
૩૫૬ વાઘોડીયા  શીતલબેન સુમંતભાઇ પટેલ ગુતાલ કોસિન્દ્રા, સંખેડા
૩૫૭ વાઘોડીયા  ચંદ્રિકાબેન નરસિંહ ગુતાલ લુણાવાડા,પંચમહાલ
૩૫૮ વાઘોડીયા  ઉમેશકુમાર ચીમનલાલ પટેલ  ગુતાલ વરધરી, લુણાવાડા
૩૫૯ વાઘોડીયા  ગિરીશભાઇ હિરાભાઇ પટેલ  ગુતાલ લુણાવાડા,પંચમહાલ
૩૬૦ વાઘોડીયા  કોકિલાબેન ફુદાભાઇ ડામોર  ગુતાલ સુલિયાત, મોરવા, પં.મ.
૩૬૧ વાઘોડીયા  મહેન્દ્રકુમાર જેઠાલાલ પરમાર  ગુતાલ ગોલ્લાસપાલ્લા, લુણાવાડા
૩૬૨ વાઘોડીયા  ગુલાબસિંહ દેવાભાઇ પરમાર  નવાગામા નાંદરવા, શહેરા, પંચમહાલ
૩૬૩ વાઘોડીયા  રણછોડભાઇ મંગળભાઇ ભાલીયા  નવાગામા ગુતાલ,વાઘોડીયા
૩૬૪ વાઘોડીયા  ગીતાબેન રેવાભાઇ પટેલ  નવાગામા ગુવાલીયા, સંતરામપુર
૩૬૫ વાઘોડીયા  તરૂલત્તાબેન પંકજભાઇ પટેલ  નવાગામા વડોદરા
૩૬૬ વાઘોડીયા  પ્રજાપતિ સંજયકુમાર મણીલાલ  વચલા કરમશીયા માલપુર, સા.કાંઠા
૩૬૭ વાઘોડીયા  પટેલ મિત્તલબેન રતિલાલ  વચલા કરમશીયા વડોદરા
૩૬૮ વાઘોડીયા  ઇશ્વરાઇ હીરાભાઇ પટેલ છેલ્લા કરમશીયા મુડાવડેખ, ખાનપુર, પં.મ.
૩૬૯ વાઘોડીયા  કિરીટભાઇ ખેંગારભાઇ મકવાણા છેલ્લા કરમશીયા ટીંબાગામ, ગોધરા
૩૭૦ વાઘોડીયા  બિપીનકુમાર રમેશભાઇ વરીયા છેલ્લા કરમશીયા પ્રતાપપુરા, આસોજ, વાઘોડ઼ીયા
૩૭૧ વાઘોડીયા  ગણપતસિંહ એસ પરમાર  છેલ્લા કરમશીયા દલવાડા, શહેરા
૩૭૨ વાઘોડીયા  અમીતાબેન પરસોત્તમદાસ શાહ જુના રામપુરા વડોદરા
૩૭૩ વાઘોડીયા  રેખાબેન નગીનભાઇ સોલંકી  જુના રામપુરા મોભા, પાદરા
૩૭૪ વાઘોડીયા  પીનાબેન કાંતિલાલ પરમાર  જુના રામપુરા વડોદરા
૩૭૫ વાઘોડીયા  અરવિંદભાઇ રામદાસભાઇ પટેલ  નવા રામપુરા ટીંબા, સંખેડા
૩૭૬ વાઘોડીયા  મધુબેન કંચનભાઇ પટેલ  નવા રામપુરા ટીંબા, સંખેડા
૩૭૭ વાઘોડીયા  પ્રતિકકુમાર જગદીશચંદ્ર જયસ્વાલ  રાજનગર  નસવાડી,વડોદરા
૩૭૮ વાઘોડીયા  નરસિંહભાઇ હીરાભાઇ પરમાર  રાજનગર  ઉભરાણ, માલપુર, સા.કાંઠા
૩૭૯ વાઘોડીયા  સંતોકબેન માધવલાલ ચૌધરી માડોધર ન.વ. વડનગર, મહેસાણા
૩૮૦ વાઘોડીયા  હેમલત્તાબેન અરૂણભાઇ વર્મા માડોધર ન.વ. વડોદરા
૩૮૧ વાઘોડીયા  સીમાબેન સુમંતરાય પંડ્યા  માડોધર ન.વ. મુનપુર, કડાણા, દાહોદ
૩૮૨ વાઘોડીયા  ભારતીબેન પંકજકુમાર કાછીયા વેસણીયા માડોધર,વાઘોડીયા
૩૮૩ વાઘોડીયા  વિજયકુમાર રમણલાલ જોષી વેસણીયા વડોદરા
૩૮૪ વાઘોડીયા  સંગીતાબેન અરવિંદભાઇ પટેલ  વેસણીયા વડોદરા
૩૮૫ વાઘોડીયા  સુજાગકુમાર મહેશભાઇ પટેલ  વેસણીયા વાઘોડીયા,વડોદરા
૩૮૬ વાઘોડીયા  પુષ્પત અંબાલાલ મહેરા વેસણીયા વડોદરા
૩૮૭ વાઘોડીયા  દિનેશભાઇ  સોમાભાઇ બારીયા  કાશીપુરા કાકલપુર, તલાવડી, હાલોલ
૩૮૮ વાઘોડીયા  ખાતુભાઇ ઇશ્વરભાઇ સોલંકી  કાશીપુરા રામેશરા, હાલોલ, પં.મ.
૩૮૯ વાઘોડીયા  સ્વાતિબેન દિપકભાઇ મર્ચન્ટ કાશીપુરા વાઘોડીયા,વડોદરા
૩૯૦ વાઘોડીયા  સુરેન્દ્રભાઇ બચ્ચુલાલ જૈન ગુતાલ ન.વ. અમદાવાદ
૩૯૧ વાઘોડીયા  શિલ્પાબેન જીતેન્દ્રકુમાર મિસ્ત્રી  ગુતાલ ન.વ. વડોદરા
૩૯૨ વાઘોડીયા  ચંદ્રસિંહ નાનાભાઇ ભમાત  રણછોડપુરા  માંડલી, ઝાલોદ, દાહોદ
૩૯૩ વાઘોડીયા  ગીતાબેન પ્રથમસિંહ ચૌહાણ રણછોડપુરા  મોટી ઉભરાણ, હાલોલ, પં.મ.
૩૯૪ વાઘોડીયા  અમૃતલાલ પૂજાલાલ પંચાલ  જરોદ કુમાર  દેવડી
૩૯૫ વાઘોડીયા  ચારૂબેન જેઠાલાલ શાહ જરોદ કુમાર  વાઘોડીયા,વડોદરા
૩૯૬ વાઘોડીયા  દક્ષાબેન મગનભાઇ પટેલ  જરોદ કુમાર  જેગાલ
૩૯૭ વાઘોડીયા  ઉર્મિલાબેન ખેમચંદભાઇ પટેલ  જરોદ કુમાર  બાલીસણા
૩૯૮ વાઘોડીયા  રમીલાબેન મુળજીભાઇ પટેલ  જરોદ કુમાર  ડેભારી, વિરપુર, ખેડા
૩૯૯ વાઘોડીયા  ભગવતીબેન મોહનલાલ જીનગર  જરોદ કુમાર  વડોદરા
૪૦૦ વાઘોડીયા  રાકેશકુમાર ચંપકલાલ પટેલ  જરોદ કુમાર  ગણેશપુરા
૪૦૧ વાઘોડીયા  ગીતાબેન બેચરભાઇ ચાવડા જરોદ કન્યા વડોદરા
૪૦૨ વાઘોડીયા  સાધનાબેન ધનરાજભાઇ હિરાની  જરોદ કન્યા છોટા ઉદેપુર, વડોદરા
૪૦૩ વાઘોડીયા  અરવિંદાબેન અમૈદાસ પરમાર  જરોદ કન્યા વડોદરા
૪૦૪ વાઘોડીયા  નિમિષાબેન ચંપકલાલ ગાંધી જરોદ કન્યા ભાટપુર
૪૦૫ વાઘોડીયા  જયશ્રીબેન નારાયણભાઇ પ્રજાપતિ  જરોદ કન્યા આજોલ, ગાંધીનગર
૪૦૬ વાઘોડીયા  રીટાબેન મોહનભાઇ કાવઠિયા  જરોદ કન્યા સાબરકાંઠા
૪૦૭ વાઘોડીયા  ગીતાબેન બેચરભાઇ ચાવડા જરોદ કન્યા વડોદરા
૪૦૮ વાઘોડીયા  જગદીશભાઇ ચંદુલાલ પટેલ  જરોદ કન્યા લુણાવાડા,પંચમહાલ
૪૦૯ વાઘોડીયા  સુદર્શનાબેન બચુલાલ વૈધ જરોદ કન્યા વડોદરા
૪૧૦ વાઘોડીયા  મીનાબેન લક્ષ્મણભાઇ પટેલ  જરોદ કન્યા વીજાપુર
૪૧૧ વાઘોડીયા  વનલત્તાબેન રસિકલાલ પંચાલ લીલોરા ઝાલોદ, દાહોદ,પં.મ.
૪૧૨ વાઘોડીયા  બિનીતાબેન મધુસુદન પંચોલી  લીલોરા તેજગઢ, છોટાઉદેપુર
૪૧૩ વાઘોડીયા  બળવંતસિંહ જેસીંગભાઇ રાઠોડ લીલોરા ચાંચડિયા, હાલોલ
૪૧૪ વાઘોડીયા  અરૂણાબેન ચતુરદાસ પટેલ  પાલડી ઇસ્લામપુર, પાટણ
૪૧૫ વાઘોડીયા  રીનાબેન વિજયભાઇ સોલંકી પાલડી વડોદરા
૪૧૬ વાઘોડીયા  શૈલેષભાઇ વીરાભાઇ પાઠક પાલડી જરોદ, વાઘોડીયા
૪૧૭ વાઘોડીયા  મહેશભાઇ મગનભાઇ મકવાણા પાલડી નાની ભાડોલ, સાવલી
૪૧૮ વાઘોડીયા  કૌશિકકુમાર કાંતિલાલ પટેલ  અભરામપુરા સબલપુર, લુણાવાડા
૪૧૯ વાઘોડીયા  મીનાક્ષાબેન રાજેશકુમાર શાહ  ભાવનગરપુરા કારેલીબાગ, વડોદરાવડોદરા
૪૨૦ વાઘોડીયા  જશીબેન ભીખાભાઇ પાદરીયા  ભાવનગરપુરા હાલોલ
૪૨૧ વાઘોડીયા  મંજુલાબેન બાબુભાઇ હરિજન ભાવનગરપુરા હાલોલ
૪૨૨ વાઘોડીયા  અમરસિંહ કોહ્યાભાઇ સોલંકી ભાવનગરપુરા રામેશરા, હાલોલ, પં.મ.
૪૨૩ વાઘોડીયા  કલાવતીબેન વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ  આલમગઢ વડોદરા
૪૨૪ વાઘોડીયા  ભારતીબેન મોહનલાલ માલવી આલમગઢ વડોદરા
૪૨૫ વાઘોડીયા  અંજુતબેન વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ  આલમગઢ વડોદરા
૪૨૬ વાઘોડીયા  યુસુફભાઇ અબ્દુલસતાર શેખ રાહકૂઇ વિરપુર, ખેડા
૪૨૭ વાઘોડીયા  સયદાબેન મજીદભાઇ શેખ રાહકૂઇ ધામોદ, લુણાવાડા
૪૨૮ વાઘોડીયા  ઇલાબેન રામાભાઇ પટેલ  રાહકૂઇ જેસિંગપુરા, લુણાવાડા
૪૨૯ વાઘોડીયા  રીટાબેન મનહરલાલ દેસાઇ ગોવિંદપુરા  કાલોલ 
૪૩૦ વાઘોડીયા  રાજેશભાઇ કાલીદાસ સોલંકી ગોવિંદપુરા  વડોદરા
૪૩૧ વાઘોડીયા  અસ્મિતાબેન દિનેશભાઇ પટેલ  લીલોરા ન.વ. વડોદરા
૪૩૨ વાઘોડીયા  પ્રણાલી અરવિંદભાઇ મિસ્ત્રી  લીલોચ ન.વ, વડોદરા
૪૩૩ વાઘોડીયા  નમ્રતા હરેશકુમાર કશ્યપ કોટંબી ન.વ. દાહોદ
૪૩૪ વાઘોડીયા  અરવિંદકુમાર લખુભાઇ પટેલ  કોટંબી ન.વ. કોઠંબા, લુણાવાડા
૪૩૫ વાઘોડીયા  વિધ્યાબેન ચંદુભાઇ પટેલ  આસોજ જરોદ, વાઘોડીયા
૪૩૬ વાઘોડીયા  ચેતનાબેન નવનીતલાલ શાહ આસોજ જરોદ, વાઘોડીયા
૪૩૭ વાઘોડીયા  રશ્મિકાબેન પુરષોત્તમભાઇ પટેલ  આસોજ ડેસર, સાવલી
૪૩૮ વાઘોડીયા  ધર્મિષ્ઠાબેન રમમણભાઇ પટેલ  આસોજ ટીંબા, સંખેડા
૪૩૯ વાઘોડીયા  તુષારભાઇ બાબુભાઇ પટેલ  આસોજ મધવાસ, લુણાવાડા
૪૪૦ વાઘોડીયા  રિન્કુબેન રયજીભાઇ સોલંકી  આસોજ ગોધરા
૪૪૧ વાઘોડીયા  અશોકભાઇ ડાહ્યાભાઇ સોલંકી  આસોજ આદલવાડા, સાવલી
૪૪૨ વાઘોડીયા  હેમાબેન કાલીદાસ પટેલ  આસોજ ખોડંબા, લુણાવાડા
૪૪૩ વાઘોડીયા  જુવાનસિંહ રૂપસિંહ સોલંકી રાજપુરા રાજપુરા, વાઘોડીયા
૪૪૪ વાઘોડીયા  કનુભાઇ અંબાલાલ પટેલ  રાજપુરા વાકોડા, લુણાવાડા
## વાઘોડીયા  અરવિંદભાઇ દોલતસિંહ પરમાર રાજપુરા કણજરી, હાલોલ
૪૪૬ વાઘોડીયા  ચિરાગકુમાર હસમુખભાઇ ઉપાધ્યાય  રાજપુરા મોડાસા
૪૪૭ વાઘોડીયા  રણજીતસિંહ ભારતસિંહ પરમાર  રાજપુરા સાયલા, માતર, ખેડા ખેડા
૪૪૮ વાઘોડીયા  હિતેશકુમાર મોહનભાઇ સોલંકી રાજપુરા ઘોઘંબા, પંચમહાલ
૪૪૯ વાઘોડીયા  સંજયકુમાર ખોડાભાઇ ભાલીયા રાજપુરા ધનોરા, સાવલી
૪૫૦ વાઘોડીયા  દક્ષાબેન દેવેન્દ્રભાઇ પટેલ  રાજપુરા પરબીલીયા, બાલાશિનોર
૪૫૧ વાઘોડીયા  અશ્વિનકુમાર કાંતિલાલ પટેલ  શંકરપુરા વિરણિયા, લુણાવાડા
૪૫૨ વાઘોડીયા  જયશ્રીબેન દિલીપભાઇ સોલંકી શંકરપુરા વડોદરા
૪૫૩ વાઘોડીયા  વિધ્યાબેન પુરષોત્તમદાસ સેવક અડીરણ હાલોલ, પંચમહાલ
૪૫૪ વાઘોડીયા  હરિસિંહ માધવસિંહ બારીયા અડીરણ હાલોલ, પંચમહાલ
૪૫૫ વાઘોડીયા  દલસુખભાઇ મગનભાઇ તાવિયાડ અડીરણ બટકવાડા, સંતરામપુર
૪૫૬ વાઘોડીયા  નિશાબેન પરસોત્તમદાસ સેવક અડીરણ છોટા ઉદેપુર, વડોદરા
૪૫૫ વાઘોડીયા  સંગીતાબેન રણછોડભાઇ પટેલ  અડીરણ મોતીઘોડા, પંચમહાલ
૪૫૮ વાઘોડીયા  કેતનભાઇ વિનોદચંદ્ર પટેલ  અડીરણ ચોપડા, લુણાવાડા
૪૫૯ વાઘોડીયા  ઉષાબેન જોરજીભાઇ ડામોર  અડીરણ બટકવાડા, સંતરામપુર
૪૬૦ વાઘોડીયા  નજરુભાઇ ભલીયાભાઇ રાઠવા  સરણેજ માલમહુડી, ઘોઘંબા
૪૬૧ વાઘોડીયા  નિલેશકુમાર વાસુદેવભાઇ જોષી સરણેજ વડાગામ, પંચમહાલ
૪૬૨ વાઘોડીયા  કમલેશકુમાર ભીખાલાલ જોષી સરણેજ વડાગામ, પંચમહાલ
૪૬૩ વાઘોડીયા  કૃણાલભાઇ નાનાભાઇ સોલંકી સરણેજ ગોધરા
૪૬૪ વાઘોડીયા  જ્યોતિબેન અંબાલાલ પટેલ  સરણેજ બડેસરા, પંચમહાલ
૪૬૫ વાઘોડીયા  જમુબેન શાંતિલાલ કાછીયા ખંડીવાડા હાલોલ, પંચમહાલ
૪૬૬ વાઘોડીયા  સરદારસિંહ અમરસિંહ ચૌહાણ ખંડીવાડા ગુંદી, ઘોઘંબા
૪૬૭ વાઘોડીયા  આશાબેન પૂંજાલાલ વાઘેલા  ખંડીવાડા જાંબુઘોડા, પંચમહાલ
૪૬૮ વાઘોડીયા  વિનોદભાઇ ફુલાભાઇ પટેલ   જીતપુરા આસોજ,વાઘોડીયા
૪૬૯ વાઘોડીયા  કિશોરસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર  જીતપુરા વાવડી, પંચમહાલ
૪૭૦ વાઘોડીયા  રંજનબેન પુરષોત્તમભાઇ અંજાણી જીતપુરા રાજકોટ,
૪૭૧ વાઘોડીયા  કરણસિંહ ભારતસિંહ પરમાર હાંસાપુરા પાંચદેવલા, વાઘોડીયા
૪૭૨ વાઘોડીયા  વૈભવીબેન છગનભાઇ પટેલ  હાંસાપુરા મુંઢેલા, સાવલી 
૪૭૩ વાઘોડીયા  પરેશકુમાર સેમ્યુઅલ મેકવાન હાંસાપુરા ઉત્તરસંડા, નડિયાદ
૪૭૪ વાઘોડીયા  શીતલબેન સ્ટેલીન ભગત હાંસાપુરા ઉત્તરસંડા, નડિયાદ
૪૭૫ વાઘોડીયા  મંજુલાબેન પરસોત્તમભાઇ દરજી હાંસાપુરા ખાનપુરા, લુણાવાડા
૪૭૬ વાઘોડીયા  અંજુબેન નગીનભાઇ પટેલ  પ્રતાપપુરા વડોદરા
૪૭૭ વાઘોડીયા  સુમનબેન કાલીદાસ પટેલ  પ્રતાપપુરા અમદાવાદ
૪૭૮ વાઘોડીયા  જયાબેન મનસુખભાઇ પટેલ  પાંચ દેવલા રાહકુઇ, વડોદરા
૪૭૯ વાઘોડીયા  કોકિલાબેન જ્યંતિલાલ વરીઆ પાંચ દેવલા જંતરાલ, પંચમહાલ
૪૮૦ વાઘોડીયા  સંગીતાબેન રતનલાલ દેસાઇ રસુલાબાદ વડોદરા
૪૮૧ વાઘોડીયા  દેવ્યાનીબેન મગનલાલ દવે રસુલાબાદ વડોદરા
૪૮૨ વાઘોડીયા  રમણભાઇ  રયજીભાઇ વાઘેલા  રસુલાબાદ વડોદરા
૪૮૩ વાઘોડીયા  સોનલબેન શંકરભાઇ પટેલ  રસુલાબાદ અતીસરા, સાંકા
૪૮૪ વાઘોડીયા  સ્નેહાબેન અંબાલાલ રાવલ  રસુલાબાદ વડોદરા
૪૮૫ વાઘોડીયા  તુલાબેન વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ  રસુલાબાદ વડોદરા
૪૮૬ વાઘોડીયા  ભાવનાબેન રમણભાઇ સોલંકી  રસુલાબાદ વડોદરા
૪૮૭ વાઘોડીયા  શીતલબેન કનુભાઇ પારેખ રસુલાબાદ આણંદ
૪૮૮ વાઘોડીયા  સતિષકુમાર છગનભાઇ પટેલ  ઇટોલી અતિસરા, ધનસુરા
૪૮૯ વાઘોડીયા  જયશ્રીબેન રમણભાઇ પટેલ  ઇટોલી ટીંબા, સંખેડા
૪૯૦ વાઘોડીયા  ચિરાગકુમાર સુમનભાઇ પટેલ  ઇટોલી રાજબોડેલી,
૪૯૧ વાઘોડીયા  મહેશકુમાર પૂંજાભાઇ પટેલ  ઇટોલી રતનપુરા, કંપા, બાયડ
૪૯૨ વાઘોડીયા  કુમુદબેન રમેશભાઇ પટેલ  ઇટોલી સુંદરપુરા, બાયડ
૪૯૩ વાઘોડીયા  મૈત્રીબેન બાબુભાઇ પટેલ  સાકરીયા  વડોદરા
૪૯૪ વાઘોડીયા  જિગીશાબેન ભગવાનદાસ પટેલ અમૃતપુરા કણજરી, હાલોલ
૪૯૫ વાઘોડીયા  વર્ષિદાબેન શાતિંલાલ પટેલ  જાફરપુરા ગુડિયા, સંખેડા
૪૯૬ વાઘોડીયા  હિનાબેન મનોજભાઇ ચૌહાણ વ્યંકટપુરા અમદાવાદ
૪૯૭ વાઘોડીયા  પ્રકાશભાઇ તીમોખીભાઇ પરમાર  વ્યંકટપુરા આણંદ
૪૯૮ વાઘોડીયા  ભૂપેન્દ્રકુમાર વિઠ્ઠલદાસ પંચોલી વ્યંકટપુરા પાવી જેતપુર
૪૯૯ વાઘોડીયા  કોકિલાબેન જ્યંતિલાલ દરજી ખેડા કરમશીયા વડોદરા
૫૦૦ વાઘોડીયા  અમરસિંહ ભાવસિંહ ભાલીયા  ખેડા કરમશીયા  ખેડા, કરમશિયા, વાઘોડીયા
૫૦૧ વાઘોડીયા  જયશ્રીબેન મુળજીભાઇ શાહ ખેડા કરમશીયા વડોદરા
૫૦૨ વાઘોડીયા  પંકજકુમાર કિશોરસિંહ રાઉલજી ખેડા કરમશીયા છાલીપેર, સાવલી
૫૦૩ વાઘોડીયા  એકતાબેન સુભાષચંદ્ર શાહ ખેડા કરમશીયા વડોદરા
૫૦૪ વાઘોડીયા  પ્રતિભાબેન છાસિંહ પરમાર  ખેડા કરમશીયા હાલોલ
૫૦૫ વાઘોસ્સ્સ્ડીયા  અંજનાબેન જગદીશભાઇ પટેલ  ખેડા કરમશીયા વડોદરા
૫૦૬ વાઘોડીયા  સુર્યાબેન પારસિંગભાઇ ડામોર  ખેડા કરમશીયા  ખેડાકરમશિયા, વાઘોડીયા
૫૦૭ વાઘોડીયા  કંદર્પકુમાર પ્રદીપભાઇ પટેલ  રસુલાબાદ ન.વ. કોસિન્દ્રા, સંખેડા
૫૦૮ વાઘોડીયા  પલ્લવીબેન જગદીશચંદ્ર વડેરા રસુલાબાદ ન.વ. જલગાંવ, મહારાષ્ટ્ર
૫૦૯ વાઘોડીયા  રંજનબેન મધુસુદન પંડ્યા  પુનિતનગર  વડોદરા
૫૧૦ વાઘોડીયા  મિનાક્ષીબેન મધુસુદન શાહ  પુનિતનગર  વડોદરા
૫૧૧ વાઘોડીયા  જ્યોતિબેન સુરસિંહ જાદવ  પુનિતનગર  વડોદરા
૫૧૨ વાઘોડીયા  આર્તીબેન સોમાલાલ શાહ  પુનિતનગર  વડોદરા
૫૧૩ વાઘોડીયા  પૂર્ણિમાબેન પુષ્પેન્દ્રભાઇ ભાવસાર પુનિતનગર  વડોદરા
૫૧૪ વાઘોડીયા  પ્રવિણાબેન કાંતિલાલ ઉપાધ્યાય  પુનિતનગર  વડોદરા
૫૧૫ વાઘોડીયા  કલાવતીબેન વસંતલાલ મહેતા  પુનિતનગર  વડોદરા
૫૧૬ વાઘોડીયા  મિનલબેન પ્રવિણચંદ્ર શાહ પુનિતનગર  વડોદરા
૫૧૭ વાઘોડીયા  સરલાબેન જેઠાલાલ જોશી જેસંગપુરા વડોદરા
૫૧૮ વાઘોડીયા  હરેશભાઇ જશભાઇ પટેલ  જેસંગપુરા પુનિતનગર
૫૧૯ વાઘોડીયા  કૈલાસબેન નરોત્તમભાઇ પટેલ  જેસંગપુરા જેસંગપુરા, વાઘોડીયા
૫૨૦ વાઘોડીયા  કલ્પનાબેન પુનમચંદ પટેલ  મોરલીપુરા  કંડાચ, પંચમહાલ
૫૨૧ વાઘોડીયા  જ્યંતિભાઇ કાન્તિભાઇ લુહાર હનુમાનપુરા  વડોદરા
૫૨૨ વાઘોડીયા  મહેશકુમાર શાંતિલાલ ધોબી  હનુમાનપુરા  વડોદરા
૫૨૩ વાઘોડીયા  સુમતિબેન સુરેન્દ્રલાલ પારેખ  હનુમાનપુરા  વડોદરા
૫૨૪ વાઘોડીયા  સરોજબેન ભાઇલાલભાઇ પટેલ  શ્રીપોરટીબી વડોદરા
૫૨૫ વાઘોડીયા  ભાવનાબેન અરવિંદભાઇ ચૌહાણ  શ્રીપોરટીબી વડોદરા
૫૨૬ વાઘોડીયા  રમેશભાઇ સોમાભાઇ પટેલ  બાકરોલ વડોદરા
૫૨૭ વાઘોડીયા  હર્ષિદાબેન દિનેશભાઇ પાનવાલા બાકરોલ વડોદરા
૫૨૮ વાઘોડીયા  હેરિયેટબેન હાલેલુયાહભાઇ ડામોર બાકરોલ વડોદરા
૫૨૯ વાઘોડીયા  નરેશભાઇ મણીલાલ પટેલ  કુમેઠા મહેસાણા
૫૩૦ વાઘોડીયા  જ્યોતિકાબેન ભીખાભાઇ રાણા કુમેઠા વડોદરા
૫૩૧ વાઘોડીયા  જયાબેન મૂળજીભાઇ પંડ્યા  કુમેઠા વડોદરા
૫૩૨ વાઘોડીયા  નિતિક્ષાબેન જયપ્રકાશ દવે કુમેઠા વડોદરા
૫૩૩ વાઘોડીયા  મનિષાબેન ગોવિંદભાઇ દરજી કુમેઠા વડોદરા
૫૩૪ વાઘોડીયા  શર્મિષ્ઠાબેન કાંતિલાલ જોષી કુમેઠા વડોદરા
૫૩૫ વાઘોડીયા  રમણભાઇ શંકરભાઇ પટેલ  ભાડોલ ખુર્દ વડોદરા
૫૩૬ વાઘોડીયા  ધર્મિષ્ઠાબેન ભારતસિંહ ચાવડા ભાડોલ ખુર્દ કાલોલ ,પંચમહાલ
૫૩૭ વાઘોડીયા  ગીતાબેન રમણલાલ વ્યાસ  માધવનગર  વડોદરા
૫૩૮ વાઘોડીયા  છાયાબેન જ્યંતિલાલ જોષી માધવનગર  બુધપુર,  પંચમહાલ
૫૩૯ વાઘોડીયા  જ્યોતિબેન અમરસિંહ ચૌહાણ માધવનગર  વડોદરા
૫૪૦ વાઘોડીયા  રીટાબેન ઉત્તમચંદ શાહ માધવનગર  ડભોઇ
૫૪૧ વાઘોડીયા  કોકિલાબેન ભીખાભાઇ પટેલ માધવનગર  વડોદરા
૫૪૨ વાઘોડીયા  મનીષાબેન રમેશચંદ્ર શાહ માધવનગર  વડોદરા
૫૪૩ વાઘોડીયા  ઇલાબેન નટવરલાલ શાહ  સિકંદરપુરા વડોદરા
૫૪૪ વાઘોડીયા  ઘનશ્યામભાઇ વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ  નવી જાંબુવાઇ વડોદરા
૫૪૫ વાઘોડીયા  સુષ્માબેન શાંતિલાલ મેકવાન  નવી જાંબુવાઇ વડોદરા
૫૪૬ વાઘોડીયા  મીનાક્ષીબેન શાંતિલાલ દરજી ઘનશ્યામપુરા વડોદરા
૫૪૭ વાઘોડીયા  નીતાબેન જ્યંતિલાલ લીમ્બાચીયા ઘનશ્યામપુરા વડોદરા
૫૪૮ વાઘોડીયા  દુર્ગાવતીબેન શીવલાલ યાદવ ઘનશ્યામપુરા વડોદરા
૫૪૯ વાઘોડીયા  રેણુંકાબેન કાન્તિભાઇ પટેલ  નિમેટા ન.વ. વડોદરા
૫૫૦ વાઘોડીયા  જશોદાબેન મણીલાલ પટેલ  નિમેટા ન.વ. લીમડી, સાવલી
૫૫૧ વાઘોડીયા  મહેન્દ્રભાઇ હરિભાઇ પટેલ  ભણીયારા સંડેર, પાટણ
૫૫૨ વાઘોડીયા  કુસુમબેન કેસુરભાઇ પટેલ  ભણીયારા સરસવણી
૫૫૩ વાઘોડીયા  જશોદાબેન મહીજીભાઇ પરમાર  ભણીયારા વડોદરા
૫૫૪ વાઘોડીયા  ભામિનીબેન હર્ષદરાય ઉપાધ્યાય  ભણીયારા વડોદરા
૫૫૫ વાઘોડીયા   દિક્ષિતકુમાર શંકરભાઇ પટેલ  ભણીયારા ટીંબા, સંખેડા
૫૫૬ વાઘોડીયા  અંજનાબેન નાગજીભાઇ પટેલ  ભણીયારા ટીંબા, સંખેડા
૫૪૭ વાઘોડીયા  કમલેશકુમાર અમૃતલાલ જોષી ગણેશપુરા (ભ) સે. ગોરાડા, લુણાવાડા
૫૫૮ વાઘોડીયા  હીનાબેન શશીકાન્ત ઠાકોર  ગણેશપુરા (ભ) સે. ગોરાડા, લુણાવાડા
૫૫૯ વાઘોડીયા  કમલેશભાઇ લક્ષ્મણસિંહ નાયક ગણેશપુરા (ભ) મોટી ખજુરી, દાહોદ
૫૬૦ વાઘોડીયા  શેફાલીબેન રમણલાલ દેવદત્ત ગણેશપુરા (ભ) બાયડ, સાબરકાંઠા
૫૬૧ વાઘોડીયા  મીતાબેન વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ અમરેશ્વરપુરા નાર, પેટલાદ,આણંદ
૫૬૨ વાઘોડીયા  અમિતાબેન સોમાભાઇ પટેલ  અમરેશ્વરપુરા ઉમઘરા, ઝઘડિયા, ભરુચ
૫૬૩ વાઘોડીયા  નીલાબેન હરિભાઇ સોલંકી  અમરેશ્વરપુરા વડોદરા
૫૬૪ વાઘોડીયા  પન્નાબેન વિનોદચંદ્ર જોષી ભાવપુરા રાજપીપળા, નાંદોદ, નર્મદા
૫૬૫ વાઘોડીયા  ધર્મિષ્ઠાબેન નાથાભાઇ પટેલ  ભાવપુરા સારીંગ, કરજણ, વડોદરા
૫૬૬ વાઘોડીયા  નિતલબેન રસિકલાલ દરજી ભાવપુરા કોઠંબા, લુણાવાડા
૫૬૭ વાઘોડીયા  અંબાબેન પીતાંબરભાઇ પટેલ મછલીપુરા ગણેશપુરા,વડોદરા
૫૬૮ વાઘોડીયા  ડાહ્યાભાઇ ઇચ્છાભાઇ ચૌહાણ  જાંબુડીયાપુરા વડોદરા
૫૬૯ વાઘોડીયા  કૌમુદ્દીબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ  જાંબુડીયાપુરા ટીંબા, સંખેડા
૫૭૦ વાઘોડીયા  નિમ્મીબેન ખાનચંદ સુગ્ગા  જાંબુડીયાપુરા દાહોદ
૫૭૧ વાઘોડીયા  વાસંતીબેન જાદવભાઇ વાઘેલા  રાવપુરા ધામડોદ, બારડોલી, સુરત
૫૭૨ વાઘોડીયા  રેવાબેન દલપતસિંહ ખાટા રાવપુરા કનાવાડા, સંતરામપુર
૫૭૩ વાઘોડીયા  અરવિંદભાઇ રેવાભાઇ પટેલ  કામરોલ લુણાવાડા,પંચમહાલ
૫૭૪ વાઘોડીયા  રાજેશભાઇ જ્યંતિભાઇ પટેલ  કામરોલ લુણાવાડા,પંચમહાલ
૫૭૫ વાઘોડીયા  પંકજકુમાર ખોડીદાસ જાદવ  કામરોલ વડોદરા
૫૭૬ વાઘોડીયા  પ્રજ્ઞાબેન નરોત્તમભાઇ વાઘેલા  કામરોલ વડોદરા
૫૭૭ વાઘોડીયા  જયશ્રીબેન બાબુભાઇ પટેલ  કામરોલ લુણાવાડા,પંચમહાલ
૫૭૮ વાઘોડીયા  દર્શનાબેન અમૃતભાઇ જોષી કામરોલ લુણાવાડા,પંચમહાલ
૫૭૯ વાઘોડીયા  અંજનાબેન છગનભાઇ પટેલ  કામરોલ મોડાસા
૫૮૦ વાઘોડીયા  નીતાબેન સુંદરલાલ સોની કોટંબી કોસિન્દ્રા, સંખેડા
૫૮૧ વાઘોડીયા  શર્મિષ્ઠાબેન શાંતિલાલ પટેલ  કોટંબી ભાટપુર, સંખેડા
૫૮૨ વાઘોડીયા  ફાલ્ગુનીબેન કિરીટકુમાર ત્રિવેદી  કોટંબી નડિયાદ
૫૮૩ વાઘોડીયા  હંસાબેન ધનજીભાઇ પટેલ  કોટંબી બાલીસણા, પાટણ
૫૮૪ વાઘોડીયા  મનીષાબેન પરસોત્તમદાસ સેવક કોટંબી છોટા ઉદેપુર, વડોદરા
૫૮૫ વાઘોડીયા  આશિષભાઇ શાંતિલાલ ચૌહાણ  કોટંબી વડોદરા
૫૮૬ વાઘોડીયા  પીનાબેન પ્રહાલદભાઇ પટેલ  કોટંબી વડોદરા
૫૮૭ વાઘોડીયા  રમેશચંદ્ર નટવરલાલ ત્રિવેદી કામરોલ ન.વ. સેમારાના મુવાડા, લુણાવાડા

પાછળ જુઓ