મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.હોદોસરનામુંફોન નં.ઇ-મેલ
(૧) શ્રી કે. એમ. ડામોર( જીલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી )જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૬૯૪૯dahovad6@gmail.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586184