મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પશુપાલન શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.હોદોસરનામુંફોન નં.ઇ-મેલ
(૧) શ્રી કે. એમ. ડામોર( જીલ્લા પશુપાલન અધિકારીશ્રી )જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૨૬૯૪૯-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 504183