પત્રક -૧ પંચાયત મા.મ વિભાગ વડોદરા હસ્તકના રસ્તાઓની વિગત

ક્રમરસ્તાની કક્ષાડામરમેટલમાટીકામ સપાટીકુલ
સપાટીસપાટીવાળા માર્ગ
1રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ0.000.000.000.00
2રાજ્ય ધોરીમાર્ગ0.000.000.000.00
3મુખ્ય જિલ્લા માર્ગ508.000.000.00508.00
4અન્ય જિલ્લા માર્ગ238.004.000.00242.00
5ગ્રામ્ય માર્ગ (પ્લાન)363.000.000.00363.00
કુલ પ્લાન માર્ગો1109.004.000.001113.00
1ગ્રામ્ય માર્ગ (નોન પ્લાન)637.0079.0072.00788.00
એકંદરે કુલ1746.0083.0072.001901.00

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586194