મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.હોદોસરનામુંફોન નં.ઇ-મેલ
(૧) શ્રીમતિ અર્ચનાબેન એમ ચૌધરી ( જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી)જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૬૪૧૧dpeovadodara@gmail.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586180