મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.હોદોસરનામુંફોન નં.ઇ-મેલ
(૧) શ્રી એમ. એન. પટેલ( જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી )જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૬૪૧૧-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514571