મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.હોદોસરનામુંફોન નં.ઇ-મેલ
(૧) શ્રી એમ. એન. પટેલ( જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી )જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૬૪૧૧dpeovadodara@gmail.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562781