મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.
અધિકારીનું નામ
હોદોએસ.ટી.ડી. કોડફોન નંબરફેકસ નંબરઇ-મેલ
(૧) શ્રીમતી નયનાબેન પરધીજિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી.૦ર૬૫૯૪૨૮૬૯૭૨૨૩ર૪૩૧૦૩૬dao-ddo-vad@gujarat.gov.in


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586209