મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે આબોહવા

આબોહવા

જીલ્લામાં વર્ષમાં બે પ્રકારની મોસમ છે. ગરમ અને સુકી. ઉનાળામાં સખત ગરમી અને શિયાળામાં ઠંડી પડે છે.જીલ્લામાં
મહત્તમ તાપમાન-૪૨.૩, ન્યુનતમ તાપમાન- ૯.૪ રહે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/4/2017

વપરાશકર્તાઓ : 481696