મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • ડીડીઓ નામશ્રી વિજયસિંહ એ. વાઘેલા (આઇ.એ.એસ.)
  • હોદોજીલ્લા વિકાસ અધિકારી વડોદરા
  • સ૨નામુંજીલ્લા વિકાસ અધિકારી જીલ્લા પંચાયત વડોદરા.
  • ફોન નં૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭
  • ફેકસ નં૦૨૬૫- ૨૪૩૧૦૩૬/૭૮
  • મોબાઈલ નંબ૨-
  • ઈ મેઈલddo-vad@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514925