મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
ડીડીઓ નામ:
શ્રી વિજયસિંહ એ. વાઘેલા (આઇ.એ.એસ.)
સ૨નામું:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી જીલ્લા પંચાયત વડોદરા.
ફોન નં:
૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭
ફેકસ નં:૦૨૬૫- ૨૪૩૧૦૩૬/૭૮
મોબાઇલ નં:
-
ઈ મેઈલ:
ddo-vad@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 503995