મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
ડીડીઓ નામ:
ડૉ. સૌરભ પારધી ​(આઈ. એ. એસ.)
સ૨નામું:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી જીલ્લા પંચાયત વડોદરા.
ફોન નં:
૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭
ફેકસ નં:૦૨૬૫- ૨૪૩૧૦૩૬/૭૮
મોબાઇલ નં:
-
ઈ મેઈલ:
ddo-vad@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 497219