મુખપૃષ્ઠજિલ્લા પ્રમુખ વિષે

જિલ્લા પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત વડોદરા.
પ્રમુખનું નામ :શ્રીમતી પન્નાબેન દિલિપભાઇ ભટ્ટ
સરનામું:જિલ્‍લા પંચાયત,
ફોન નં:૦૨૬૫-૨૪૩૩૧૧૧
ફેકસ નં:૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૭૮
મો.નં. ૮૯૮૦૦૩૩૬૬૧, ૯૯૦૪૦૭૬૧૨૧.
ઈ મેઈલgspatel036@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586270