મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

વડોદરા જીલ્લા પંચાયતના અધિકારીશ્રીઓના નામ અને ટેલીફોન નંબર

અ. નં.શાખાધિકારીશ્રીઓના નામહોદ્દોપી.બી.એકસ. નંબરઓફીસ નંબરરહેઠાણ નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી કે.બી.ઝવેરી (આઇ.એ.એસ.)જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી-૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭--
શ્રી પી વી વસૈયાના.જી.વિ.અ.શ્રી- (મહેસુલ)૧૧૬૨૪૩૧૭૭૦-૭૫૬૭૦૧૭૯૭૭
શ્રીમતી સી. એન. ભાભોરના.જી.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત)૧૦૭૨૪૩૧૦૩૭-૭૫૬૭૦૧૭૯૫૪
શ્રી પી વી વસૈયાના.જી.વિ.અ.શ્રી (વિકાસ)૧૦૫૨૪૩૩૦૬૬-૭૫૬૭૦૧૭૯૫૪
શ્રી વી ડી ગોર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી(બાંધકામ)૧૨૦૨૪૩૨૬૪૩-૯૪૨૯૧૯૫૭૬૧
શ્રી એ આર રાઠવાકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી(સિંચાઇ)(હ)૩૦૦૨૪૩૧૦૭૫-૯૪૨૮૬૯૧૪૯૯
શ્રી જે. વી મેહતાહિસાબી અધિકારીશ્રી૧૩૦૨૪૩૬૬૦૬-૯૮૭૯૧૫૯૦૮૫
ડો.ઉદયકુમાર ટીલાવત મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી(હ) ૧૪૧૨૪૩૨૩૮૩-૮૯૮૦૦૩૯૧૦૧
ડો. ઉદયકુમાર તીલાવતઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી૧૫૦૨૪૩૨૧૩૭-૮૯૮૦૦૩૯૧૦૨
૧૦ડો. ઉદયકુમાર તીલાવતઆર.સી.એચ.ઓ.(હ )૧૫૦૨૪૩૨૧૩૭-૮૯૮૦૦૩૯૧૦૩
૧૧ડો.એમ.એન પટેલજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૧૫૧૨૪૩૬૪૧૧-૯૯૦૯૯૮૭૫૭૬
૧૨શ્રીમતિ અનિલાબેન શાહજી.પ્રો.ઓ.શ્રી-આઇ.સી.ડી.એસ.૧૭૨૨૪૨૯૩૩૩-૭૬૦૦૪૪૭૫૮૩
૧૩શ્રી કે એમ. ડામોરના. પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૪૨૬૯૪૯-૯૭૨૫૩૦૩૦૫૦
૧૪શ્રી સુધીરભાઈ જોષીજીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૧૪૭૨૪૩૨૧૩૭-૯૮૨૪૨૨૧૩૩૬
૧૫શ્રી જે એચ સુથારજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૧૬૫૨૪૩૩૬૪૧-૯૪૨૭૩૮૩૯૨૩
૧૬શ્રી જે. સી. રાવલ (હ)જીલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૧૬૭૨૪૧૬૨૮૨-૯૪૨૬૩૫૨૭૪૬
૧૭શ્રી જી ટી મકવાણા જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી(હ)૧૩૫૨૪૩૮૧૧૦-૯૯૨૫૪૮૧૯૦૧
૧૮શ્રી આર.એમ.શર્માજીલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૪૦૫૨૪૧૩૮૨૯-૮૯૮૦૦૩૯૧૧૬
૧૯શ્રી રોહિત ભાઈ શાહ આંતરિક અન્વેષણ અધિ.શ્રી૧૩૩૨૪૩૩૦૬૬-૯૪૨૬૯૭૫૯૫૭
૨૦ડો.પી.આર દરજી આસિસ્‍ટન્‍ટ રજીસ્‍ટર (હ)૧૭૦-૯૮૨૫૬૩૭૮૩૦-
૨૧ડૉ. વીજયકુમાર બીડલાએપેડેમીક મેડીકલ ઓ. શ્રી૩૩૯૨૪૩૨૩૮૩-૮૯૮૦૦૩૯૧૧૮
૨૨શ્રીમતી અંજલીબેન વહીવટી અધિકારીશ્રી -હેલ્થ૧૪૫૨૪૩૨૩૮૩-૮૯૮૦૦૩૯૫૪૭
૨૩શ્રી વિનય આર પટેલ વહીવટી અધિકારીશ્રી (કુ.ક.)૧૪૯૨૪૩૪૪૫૭-૯૯૨૪૧૪૭૮૦૦
૨૪શ્રી પી બી ચૌહાણ ચીટનીશ વ તા.વિ.અ.શ્રી (જ.દ.) (ઇ.ચા)૪૦૩૨૪૩૩૦૬૬-૯૯૭૯૯૨૯૬૧૯
૨૫શ્રી આર આર પટેલ નાયબ જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૩૩૭૨૪૩૬૪૧૧-૯૪૨૮૦૦૭૯૯૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586216