મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

વડોદરા જીલ્લા પંચાયતના અધિકારીશ્રીઓના નામ અને ટેલીફોન નંબર

અ. નં.શાખાધિકારીશ્રીઓના નામહોદ્દોપી.બી.એકસ. ઓફીસ નંબરરહેઠાણ નંબરમોબાઈલ નંબર
નંબર
શ્રી વિજયસિંહ એ. વાઘેલા (આઇ.એ.એસ.)જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી-૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭--
શ્રી ડી. એન. પટેલના.જી.વિ.અ.શ્રી- (મહેસુલ)૧૧૬૨૪૩૧૭૭૦-૭૫૬૭૦૧૭૯૭૭
શ્રીમતી સી. એન. ભાભોરના.જી.વિ.અ.શ્રી (પંચાયત)૧૦૭૨૪૩૧૦૩૭-૭૫૬૭૦૧૭૯૫૪
શ્રી પી વી વસૈયાના.જી.વિ.અ.શ્રી (વિકાસ)૧૦૫૨૪૩૩૦૬૬-૭૫૬૭૦૧૭૯૫૪
શ્રી એ આર રાઠવાકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી(બાંધકામ)૧૨૦૨૪૩૨૬૪૩-૯૮૨૫૨૫૫૧૭૦
શ્રી એ આર રાઠવાકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી(સિંચાઇ)(હ)૩૦૦૨૪૩૧૦૭૫-૯૪૨૮૬૯૧૪૯૯
શ્રી જે. વી મેહતાહિસાબી અધિકારીશ્રી૧૩૦૨૪૩૬૬૦૬-૯૮૭૯૧૫૯૦૮૫
ડો. એમ. ટી. છારી ( ઇ. ચા)મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી૧૪૧૨૪૩૨૩૮૩-૮૯૮૦૦૩૯૧૦૧
ડો. ઉદયકુમાર તીલાવતઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી૧૫૦૨૪૩૨૧૩૭-૮૯૮૦૦૩૯૧૦૨
૧૦ડો. એમ. ટી. છારીઆર.સી.એચ.ઓ.૧૫૦૨૪૩૨૧૩૭-૮૯૮૦૦૩૯૧૦૧
૧૧ડો.એમ.એન પટેલજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૧૫૧૨૪૩૬૪૧૧-૯૯૦૯૯૮૭૫૭૬
૧૨શ્રીમતિ અનિલાબેન શાહ જી.પ્રો.ઓ.શ્રી-આઇ.સી.ડી.એસ.૧૭૨૨૪૨૯૩૩૩-૭૬૦૦૪૪૭૫૮૩
૧૩શ્રી કે એમ. ડામોરના. પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૪૨૬૯૪૯-૯૭૨૫૩૦૩૦૫૦
૧૪શ્રી સુધીરભાઈ જોષીજીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૧૪૭૨૪૩૨૧૩૭-૯૮૨૪૨૨૧૩૩૬
૧૫શ્રી જે એચ સુથારજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૧૬૫૨૪૩૩૬૪૧-૯૪૨૭૩૮૩૯૨૩
૧૬શ્રી જે. સી. રાવલ (હ)જીલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૧૬૭૨૪૧૬૨૮૨-૯૪૨૬૩૫૨૭૪૬
૧૭શ્રી કે એફ મકવાણાજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી(હ)૧૩૫૨૪૩૮૧૧૦-૯૪૨૬૭૪૭૦૧૪
૧૮શ્રી આર.એમ.શર્માજીલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૪૦૫૨૪૧૩૮૨૯-૮૯૮૦૦૩૯૧૧૬
૧૯શ્રી વી. એન. પરમાર (ઇ.ચા.)આંતરિક અન્વેષણ અધિ.શ્રી૧૩૩૨૪૩૩૦૬૬-
૨૦શ્રી એન એસ વાઘેલાઆસિસ્‍ટન્‍ટ રજીસ્‍ટર (હ)૧૭૦-૯૮૨૫૯૪૯૩૩૨
૨૧ડૉ. વીજયકુમાર બીડલાએપેડેમીક મેડીકલ ઓ. શ્રી૩૩૯૨૪૩૨૩૮૩-
૨૨શ્રીમતી એ એન્નપુરેવહીવટી અધિકારીશ્રી -હેલ્થ૧૪૫૨૪૩૨૩૮૩-૮૯૮૨૨૩૯૫૪૭
૨૩શ્રી પઢિયારભાઈવહીવટી અધિકારીશ્રી (કુ.ક.)૧૪૯૨૪૩૪૪૫૭-૮૯૮૦૬૩૮૮૧૪
૨૪શ્રી ઈબ્રાઈમભાઈ પટેલચીટનીશ વ તા.વિ.અ.શ્રી (જ.દ.) (ઇ.ચા)૪૦૩૨૪૩૩૦૬૬-૭૪૦૫૫૭૧૮૭૫
૨૫શ્રી પી સી પટેલનાયબ જી.પ્રા.શિ.અ.શ્રી૩૩૭૨૪૩૬૪૧૧-૯૪૨૮૦૦૭૯૯૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 508705