તાલુકાના પશુચિકિત્સા અધિકારીની માહીતી

અ.નંપશુચીકીત્સા અધિકારી નુ નામફરજપર નુ સ્થળ કચેરીનો સંપર્ક નંબર મોબાઈલ નંબર
ડો.જે.વી.પ્રજાપતી.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૪૩૭૨૯૯૯૪૨૬૩૩૦૪૩૦
ડો.જે.વી.પ્રજાપતી,ઈ.ચા.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા---૯૪૨૬૩૩૦૪૩૦
ડો.એ.જે.પટેલ.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૨૩૫૮૯૯૭૨૪૨૧૭૮૩૮
ડો.એન.જી.શેખ.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૬૭૨૩૨૯૪૨૯૦૫૪૭૫૧
ડો.એચ.એન.પંચાલ.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૩૨૧૩૫૯૬૧૧૧૫૧૧૩૦
ડો.એચ.એન.પંચાલ.ઈ.ચા.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા----૯૬૧૧૧૫૧૧૩૦
ડો.જે.આર.ભાડજા.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૬૪૩૫૨૯૭૨૩૧૯૧૫૧૫
ડો.એન.કે.પટેલ.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૩૫૧૭૧૭૩૮૩૯૦૯૩૯૯
ડો.ભાવીની પારેખ.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૭૧૩૧૬૯૭૧૪૨૩૬૧૩૫
૧૦ડો.બી.એ.પ્રજાપતી.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૨૨૦૭૩૯૯૨૪૬૦૦૯૭૮
૧૧ડો.બી.એ.પ્રજાપતી.ઈ.ચા.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા---૯૬૦૧૨૯૫૦૧૬
૧૨ડો.એચ.ડી.નકુમ.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૯૨૧૧૩૯૮૨૫૮૦૬૨૮૫
૧૩ડો.એચ.ડી.નકુમ.ઈ.ચા.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા---૯૮૨૫૮૦૬૨૮૫
૧૪ડો.એચ.ડી.નકુમ.ઈ.ચા.પશુચિકિત્સા અધિકારી,વડોદરા૨૭૪૩૪૦૯૮૨૫૮૦૬૨૮૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586227