પ્રકાશનો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપ્રકાશનો

જીલ્લાના પ્રકાશનો


કિડની ફેલ્‍યોર અને આયુર્વેદ સારવાર

સ્‍વચ્‍છ અને સ્‍વસ્‍થ સુમન માનસ સ્‍વાસ્‍થ્‍યની માર્ગદર્શિકા

આયુષ કેલેન્‍ડર ૨૦૧૯

આંકડાકીય રૂપરેખા

આંકડાકીય રૂપરેખા ૨૦૧૭-૧૮

આંકડાકીય રૂપરેખા ૨૦૧૬-૧૭

આંકડાકીય રૂપરેખા ૨૦૧૫-૧૬

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ-૨૦૦૯-૧૦

પશુપાલન શાખા, વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૫-૧૬

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા ૨૦૧૭-૧૮

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા ૨૦૧૬-૧૭

સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા ૨૦૧૫-૧૬

સામાજિક-આર્થિકસમીક્ષા-૨૦૦૯-૧૦

સામાજિક-આર્થિકસમીક્ષા-૨૦૦૮-૦૯

આયુર્વેદ સ્મરણિકા

આયુર્વેદ સ્મરણિકા ૨૦૧૫

આયુર્વેદ શાખાની કામગીરી અને સીદ્ધીઓ

આયુર્વેદ સ્મરણિકા
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 591122