મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આંકડા શાખા આંકડાકીય રૂપરેખા

આંકડાકીય રૂપરેખા

જિલ્લાનું ભૌગોલકિ સ્થાન ઉત્તર અક્ષાંશ પૂર્વ રેખાંશ ૨૧-૪૯ ૨૨-૪૯ ૭૨-૫૧ ૭૪-૧૭
કુલ ક્ષેત્રફળ ૪૧૧૮.૧૯ચો.કિ.મ.
આબોહવા વિષમ
જમીન ફળદ્‍પ કાંપવાળી તેમજ રેતાળ
નદીઓ નર્મદા ,મહી ,જામ્બુવા,સૂર્યા્‍,વિશ્વામિત્ર,દેવ,મેસરી,કરાડા, વગેરે.
પાક કપાસ,તમાકૂ,મગફળી,શેરડી,ધઉં, તૂવેર,જુવાર,બાજરી,ડાંગર
કુલ તાલુકા
કુલ ગામ ૬૫૭
ગ્રામપંચાયતની સંખ્યા ૫૪૦
૧૦મહાનગરપાલિકા
૧૧નગરપાલિકા
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586278