મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા ગ્રામ સવલત નોંધણી

ગ્રામ સવલત મોજણીજિલ્લાના ગામોમાં પાયાની સુવિધાઓ જેવી કે

પ્રાથમીક શાળા ,માઘ્યમીક શાળા, ઉચ્ચતર માઘ્યમીકશાળા

તબીબી આરોગ્ય વિષયક વાહનવ્યવાહર-સંદેશા વ્યવાહર


પોષણ કાર્યક્રમ
વિજળી કરણ

પશુપાલન
સિચાઈ

સામાજિક આર્થિક સેવાઓ
પીવાના પાણીની સુવિધા

ઈ-ગ્રામ યોજના

પંચવટી યોજના


ખેતી અને પાક હેઠળનો વિસ્તાર
પશુપાલન વસ્તી

સંદેશા વ્યવહાર અને વાહન વ્યવહાર
આરોગ્ય વિષયક

અને વિવિધ યોજના હેઠળના કામો, ની માહીતી એકત્ર કરવામા આવે છે

છેલ્લી ગ્રામ સવલત મોજણી ર૦૦૪ મા હાથ ધરી પુર્ણ કરવામા આવેલ હતી. અને તેના કોષ્ટકીરણ અંગે અર્થશાસ્ત્ર અને આકડાશાત્ર ની કચેરી ગાંધીનગરને મોકલી આપવામા આવેલ છે.


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562801