મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.અધિકારીનું નામ હોદોસરનામુંફોન નં.
(૧) શ્રી જીતેંદ્રભાઇ રાવલજીલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી (ઇ. ચા) જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૧૬૨૮૨


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562803