મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

વડોદરા જિલ્લામાં ૫૦૦૦થી વધુ વસ્તીવાળા કુલ ૩૬ ગામો છે.
જાતિ પ્રમાણે દર ૧૦૦૦ પુરૂષે ૯૩૪ સ્ત્રીઓ નું છે.
શહેરી વસ્તીની ટકાવારી ૬૪.૪૩ છે.
ગ્રામ્ય વસ્તીની ટકાવારી ૩૫.૫૭ છે.
ક્રમ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
ગ્રામ્ય ૫૭૦૨૪૧૫૩૦૧૯૮૧૧૦૦૪૩૯
શહેરી૧૦૩૮૬૪૮૯૫૪૭૧૦૧૯૯૩૩૫૬
કુલ૧૬૦૮૮૮૭૧૪૮૪૯૦૮૩૦૯૩૭૯૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586262