મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
 

ગુજરાત પંચાયતી રાજ અમલમાં આવતાં ગ્રામ્ય આરોગ્યની કામગીરી સરકારશ્રીએ પંચાયતને સુપ્રત કરેલ છે. આરોગ્ય, કુટુંબ કલ્યાણ, રસીકરણ (ઇમ્યુનાઇઝેશન), સંકલિત બાળ સેવા આરોગ્ય સેવાઓનો પ્રોગ્રામ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.

 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586230