મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો


અ.નં.તાલુકોકર્મચારીનું નામ પી.એચ.સી. નું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
વડોદરા ડો. પ્રીતી પટેલઆસોજએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૨૨૫
વડોદરાડો. પૂજા દવેભાયલીએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૭૪
વડોદરાડૉ. જિતેન રાણાકેલનપુરએમ.ઓ.૯૮૭૯૨૫૫૩૮૮
વડોદરા ડૉ. કિર્તન એન્જિનિયરકોયલીએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૨૨૯
વડોદરાડો. એસ.એચ.ખાનરણોલીએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૭૩
વડોદરાડૉ. બંશરી પંડ્યાસાંકરદા એમ.ઓ.૭૦૬૯૫૫૫૫૦૬
વડોદરાડૉ. નેહા શાહસોખડાએમ.ઓ.૭૫૬૭૮૬૮૪૩૪
વડોદરાડૉ. વસીમ ખત્રીવરણામાએમ.ઓ.૯૮૭૯૨૫૫૮૩૯
વડોદરાડૉ. પી. આર. શર્માઅનગઢએમ.ઓ.૯૫૭૪૭૪૧૮૧૧
૧૦કરજણડૉ. પ્રશાંત સિંહચોરંદાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૮૧
૧૧કરજણડૉ. અખિલેશ મિશ્રાહાંડોદએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૮૩
૧૨કરજણડૉ. સ્મિતા રાઠવામેથીએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૮૨
૧૩કરજણડૉ. સ્મિતા રાઠવા (આઇ / સી)રારોદએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૮૪
૧૪કરજણડૉ. એક્તા વણઝારાવલણએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૮૨
૧૫ડભોઇડૉ. પ્રમોદ શ્રીવાસ્તવભીલોડીયાએમ.ઓ.૭૦૬૯૦૫૬૦૯૮
૧૬ડભોઇડૉ. મયુરી શાહચાંદોદએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૮૯
૧૭ડભોઇડૉ નિરાલી વસાવાકારવણએમ.ઓ.૮૧૪૧૮૭૦૬૫૧
૧૮ડભોઇડૉ. પૂર્વિકાબેન એ પટેલસાથોડએમ.ઓ.૯૯૭૯૧૦૫૪૫૦
૧૯ડભોઇડૉ. નીલકમલ સિંહથૂવાવીએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૯૧
૨૦શિનોરડો જિજ્ઞેશ વસાવાસાધલીએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૯૩
૨૧શિનોરડૉ. વૈભવકુમાર એન શ્રીવાસ્તવસિમલીએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૯૪
૨૨શિનોરડૉ. જિજ્ઞેશ વસાવાશિનોરએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૯૩
૨૩પાદરા ડૉ. પના ભાભોરચાણસદએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૨૪૮
૨૪પાદરા ડો. બી.સી.અમિનકરખડીએમ.ઓ.૭૦૬૯૦૫૬૨૫૫
૨૫પાદરા ડૉ. સદૃલુ ઉપાધ્યાયમોભાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૨૦૨
૨૬પાદરા ડૉ. હેતલબેન વસાવામુજપુરએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૨૦૩
૨૭પાદરા ડૉ. સુપ્રરીયાર પરમારસાધીએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૨૦૧
૨૮પાદરા ડૉ.ગ્નાનેદ્ર અરીયાકણઝટએમ.ઓ.૯૭૨૬૯૬૫૬૨૪
૨૯પાદરા ડો. નસીમ વોરાઅર્બનએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૨૪૫
૩૦પાદરા ડૉ. અનિતા સિંઘડબકાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૯૮
૩૧સાવલીડૉ. સી.એન.પંચાલસમલાયાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૬૬
૩૨સાવલીડૉ. ભૂપેન્દ્ર રાઠોડભાદરવાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૮૪
૩૩સાવલીવિદ્યુત ખેંગર પરમારટૂંડાવએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૧૯
૩૪સાવલીડૉ. જી. એ. શાહપોઈચાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૬૮
૩૫ડેસરડૉ. કલ્પેશ એસ પગીપાંડુએમ.ઓ.૭૦૬૯૦૫૬૨૨૫
૩૬ડેસરડો. રાજીવકુમાર સિંહાવેજપુરએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૭૧
૩૭ડેસરગૌરવ એન. પટેલસાઢાસાલએમ.ઓ.૭૦૬૯૦૫૬૩૮૮
૩૮ડેસરડો. પ્રિતમ અશોકકુમાર પંચાલનવાશિહોરાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૬૭
૩૯વાઘોડિયાશ્રી હેમંત પટેલઆસોજએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૯૫
૪૦વાઘોડિયાડો. કાજલ રાઠવાગોરજએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૯૬
૪૧વાઘોડિયાડો. બિરેન્દ્ર ચૌધરીરૂસ્તમપૂરાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૧૯૭
૪૨વાઘોડિયાડૉ. અનુરાધા શર્માવાઘોડિયાએમ.ઓ.૮૯૮૦૦૩૯૨૪૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586332