મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

અ.નં.  તાલુકો  પ્રપ્રા.આ.કેન્દ્રનું નામ  ફોન નંબર 
વડોદરા  આસોજ  ૨૨૮૬૪૮૭
વડોદરા  બાજવા  ૨૨૪૧૪૯૩
વડોદરા  ભાયલી  ૨૨૫૦૦૩૮
વડોદરા  કોયલી  ૨૨૩૨૫૪૭
વડોદરા  કેલનપુર  ૨૪૭૨૭૫૩
વડોદરા  રણોલી  ૨૨૭૪૧૮૨
વડોદરા  સોખડા  ૨૨૮૬૨૩૩
વડોદરા  વરણામા  ૨૮૩૦૨૩૯
વડોદરા  સાંકરદા  ૨૮૪૦૫૧૬
૧૦ વાધોડીયા  આસોજ  ૨૮૧૦૮૨
૧૧ વાધોડીયા  ગોરજ  ૨૬૮૧૦૦
૧૨ વાધોડીયા  રૂસ્તમપુરા  ૨૫૬૦૧૭
૧૩ વાધોડીયા  વાધોડીયા  ૨૬૨૨૫૭
૧૪ સાવલી  ભાદરવા  ૨૪૪૨૪૪
૧૫ સાવલી  ડેસર  ૨૩૫૨૦૫
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514589