મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા રસીકરણ

રસીકરણ

ક્રમ વિગત લક્ષાંક સિદ્ધિ ટકાવારી
૧. બી. સી. જી ૫૩૦૦૦ ૫૩૭૪૩ ૧૦૧.૪૦
૨. ડી. પી. ટી ૫૩૦૦૦ ૫૩૨૯૨ ૧૦૦.૫૫
૩. પોલીયો ૫૩૦૦૦ ૫૨૮૫૨ ૯૯.૭૨
૪. ઓરી ૫૩૦૦૦ ૫૧૦૯૫ ૯૬.૪૧
૫. ટી.ટી મધર ૬૨૦૦૦ ૫૬૯૩૭ ૯૧.૮૩
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 503987