મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખા રસીકરણ

રસીકરણ


ક્રમ વિગત લક્ષાંક સિદ્ધિ ટકાવારી
૧. બી. સી. જી ૨૬૦૦૦ ૨૩૬૪૭૯૧
૨. ડી. પી. ટી ૨૫૧૦૦૨૨૬૧૦ ૯૦.૦૧
૩. પોલીયો ૨૫૧૦૦ ૨૨૬૧૦૯૦.૦૧
૪. ઓરી ૨૫૧૦૦ ૨૪૨૦૧૯૬.૪
૫. ટી.ટી મધર ૨૮૬૦૦ ૨૦૫૧૧૭૧.૭૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586305