મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. હોદો સરનામું ફોન નં. ઇ-મેલ
(૧) શ્રી એમ. ટી. છારી ( જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી ) જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૨૩૮૩ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514596