<
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદશાખા સરકારી હોમિયોપથી દવાખાનાની વિગત

જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ની કચેરી, વડોદરા
સરકારી હોમિયોપથી દવાખાનાની વિગત

તાલુકોદવાખાના નુ ગામઆયુર્વેદ/ હોમિયોપથીફરજ બજાવનાર હોમિયોપથી
ડોક્ટર નુ નામ
ફરજ બજાવનાર હોમિયો ડોક્ટર નો
મોબાઇલ નં.
ફરજ બજાવનાર ડોક્ટર નુ મેઇલ એડ્રેસ
(જો હોય તો)
દવાખાના ની ગત વર્ષ ની
એવરેજ ઓપીડી
દવાખાનાની/ ડોક્ટર ની
અન્ય વિગતો
જેતપુરપાવીઉત્કોઇહોમિયોપથીડૉ.કંદર્પ પી જોશી9925981037kandarp2569@gmail.com૧૭.૫૦નિયમિત
જેતપુરપાવીહોમિયોપથી---૩૦.૬૦ચાર્જ માં
સંખેડાસંખેડાહોમિયોપથીડૉ.ગાર્ગી એ દેસાઇ9426384374dr_desaiga@yahoo.in૨૨.૫૦નિયમિત
ક્વાંટક્વાંટહોમિયોપથી---૨૮.૩૦ચાર્જ માં
નસવાડીસેંગપુરહોમિયોપથી---૨૬.૫૦ચાર્જ માં
વડોદરાવાડી-તરસાલીહોમિયોપથીડૉ.પંકજ એસ પટેલ૯૭૩૭૦૪૪૯૨૫pankajpatel375@yahoo.com૨૯.૪૦નિયમિત
સયાજીગંજહોમિયોપથીડૉ.દીપ્તી પી બ્રહ્મભટ્ટ૯૪૨૭૬૧૧૪૪૫diptibhrahmbhatt@yahoo.com૩૧.૧૦નિયમિત
રાવપુરાહોમિયોપથીડૉ.અનંતા જી દ્વીવેદી૯૫૮૬૩૩૩૯૯૫-૨૭.૯૦નિયમિત
બાજવાહોમિયોપથીડૉ.કીન્નરી એચ જોષી૯૪૨૭૭૮૮૦૦૫mkehul.bhatt@sunpharma.com૩૦.૪૦નિયમિત
પાદરાપાદરાહોમિયોપથીડો.જિગ્નેશ એ શાહ૯૪૨૭૧૧૫૮૪૫Hiloni_j_shah@yahoo.co.in૨૦.૪૦નિયમિત
ચોકારીહોમિયોપથીડૉ.એચ જી ફુમકીઆ૯૮૭૯૦૧૧૮૨૦-૩૨.૯૦નિયમિત
કુરાલહોમિયોપથીડો.ચૈતાલી બી શાહ૯૮૨૪૫૨૭૫૩૩dr.cbshah@yahoo.in૩૨.૭૦નિયમિત
વાઘોડિયામાધવનગરહોમિયોપથીડો.ચેતના એચ સોલંકી૯૧૫૭૯૫૬૮૧૧-૧૭.૨૦નિયમિત
ડભોઇસિમલીયાહોમિયોપથીડૉ.હિરલ બી પટેલ૯૮૨૫૫૨૨૭૨૬૨૧.૪૦નિયમિત
સાવલીવરસડાહોમિયોપથી---૨૧.૬૦ચાર્જ માં
કરજણકુરાલીહોમિયોપથીડૉ.ગોપાલ સી પંચાલ૯૪૨૬૯૪૧૬૦૭gopal.panchal@gmail.com૨૮.૩૦નિયમિત

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586249