મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આયુર્વેદ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

શાખાનું નામઆયુર્વેદ
શાખાનું સરનામુંજિલ્‍લા પંચાયત, વડોદરા
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારીર્ડા. સુધીર વી. જોષી
ફોન નં.૯૮ર૪રર૧૩૩૬
ફેક્ષ નં.રર૪૩ર૧૩૭

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામહોદોકચેરી ટેલીફોન નંબરફેક્ષ નં.મો. નં.ઈ- મેલ
(૧) ર્ડા.સુધીર વી. જોષીજિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રીરર૪૩ર૧૩૭રર૪૩ર૧૩૭૯૮ર૪રર૧૩૩૬Sudhirjoshi5971@gmail.com
dao-vad@gujarat.gov.in


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586273