મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જિલ્લાના કાર્યપાલક ઇજનેરો આ શાખાના વડા અધિકારીઓ છે. કાર્યપાલક ઇજનેર તેમની મદદમાં નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીઓ હોય છે.

  વિકાસના બાંધકામને લગતા કાર્યો જેવા કે, રસ્તા, પૂલ, નાળા, મકાનો વિ. બાંધવા,
  શાળાના ઓરડા
  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મકાનો અને સ્ટાફ ક્વાર્ટર બાંધવા
 

ગ્રામ્ય કક્ષાએ પ્રાથમિક જરૂરિયાત માટેના વિકાસના કામો તથા આયોજન મંડળની ગ્રાન્ટના કામો.

 

એસ.જી.આર.વાય., આર.સી.એચ.ના મકાનો, પી.એમ.જી.એસ.વાય. ના રસ્તાના કામો, એસ.આર., સી.આર.,   નાબાર્ડ, ગુજરાત પેટર્નના કામો હાથ ધરવામાં આવે છે.

 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514617