મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.અધિકારીનું નામ હોદોસરનામુંફોન નં.
(૧) શ્રી એ.આર. રાઠવા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીજિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૨૬૪૩


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586218