મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં. અધિકારીનું નામ હોદો સરનામું ફોન નં.
(૧) શ્રી એન. જી. પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૨૬૪૩


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514929