મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.અધિકારીશ્રીનૂં નામહોદોરહેઠાણનું સરનામુંફોન નં. મોબાઈલ નંબર
શ્રી જે.વી.મેહતા હિસાબી અધિકારીશ્રી જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા૦૨૬૫-૨૪૩૬૬૦૬૯૮૭૯૧૫૯૦૮૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 504006