મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.અધિકારીશ્રીનૂં નામહોદોરહેઠાણનું સરનામુંફોન નં. મોબાઈલ નંબર
શ્રી પ્રકાસ કુમાર એસ શાહહિસાબી અધિકારીશ્રી જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા૦૨૬૫-૨૪૩૬૬૦૬૯૮૨૪૦૮૧૨૬૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586237