મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

સને ૨૦૦૬-૦૭ ની ખરીફ ઋુતુ દરમ્યાન લક્ષ્યાંક સામે થયેલ પાકોનું વાવેતર તથા અંદાજીત ઉત્પાદનની માહિતી.
અ.  નં.  પાકનું નામ  વાવેતર વિસ્તાર લક્ષ્યાંક વિસ્તાર હેકટરમાં  સિધ્ધી વિસ્તાર હેકટરમાં  અંદાજીત ઉત્પાદકતા  ઉત્પાદન મે. ટનમાં  શેરો 
કિ./હેકટર 
ડાંગર ( પિયત )  ૧૫૦૦૦ ૧૨૫૪૮ ૨૦૫૦ ૨૫૭૨૩  
ડાંગર ( બિન પિયત ) ૪૦૦૦૦ ૩૪૭૭૭ ૮૫૦ ૨૯૫૬૦  
બાજરી  ૭૮૦૦ ૪૯૧૪ ૧૩૫૦ ૬૬૩૪  
જુવાર  ૧૫૦૦૦ ૨૨૨૦ ૧૩૦૫ ૨૮૯૭  
મકાઇ  ૫૫૦૦૦ ૫૪૩૫૮ ૧૮૦૦ ૯૭૮૪૪  
મગ  ૩૦૦૦ ૧૬૮૬  
અડદ  ૧૬૬૦૦ ૧૨૦૦૧ ૮૧૦ ૯૭૨૦  
તુવેર  ૭૦૫૦૦ ૭૫૯૯૯ ૭૮૦ ૫૯૨૭૯  
ખરીફ મગફળી  ૨૫૦૦ ૧૭૫૧ ૧૨૪૦ ૨૧૨  
૧૦ તલ  ૧૫૭૪  
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586333