મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્યાણ શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.નામહોદોસરનામુંફોન નંબર
(૧) શ્રી યુ.વી.ટીલાવત(કુટુંબ કલ્યાણ શાખા)જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા૦૨૬૫-૨૪૩૨૧૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 508798