મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાદવા ઓની વિગત

દવા ઓની વિગત

મેલેરીયાના દર્દીને ક્લોરોક્વીન,પ્રીમાક્વીન તથા પેરાસીટામોલ ગોળી થી સારવાર આપવામાં આવે છે. મેલીરીયાના ગંભીર કેસોને ઈ-માલ તથા ક્વીનાઈન ઈંજેક્શન દ્રારા સારવાર આપવામાં આવે છે.
ડેન્ગ્યુ,ચિકનગુનીયાના કેસોને લક્ષણો મુજબ સારવાર આપવામાં આવે છે. આ રોગમાં દર્દશામક તરીકે એસ્પીરીન નો ઉપયોગ કરવો નહી.
જંતુનાશક દવા ચંટકાવ માટે આલ્ફાસાપરમેથ્રીન ૫ ટકા, મચ્છરદાની દવાયુક્ત કરવા માટે ડેલ્થામેથ્રીન લીકવીડ ૨૦૫ ટકા તેમજ ફોગીંગ માટે પાયરેથ્રમ એક્સટ્રેટ ૨ ટકા , પોરાનાશક કામગીરીમાં એબેટ (ટેમીફોસ) ૫૦ ટકા વાપરવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514535