મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખામાછલી પઘ્‍ઘતિ

માછલી પઘ્‍ઘતિ

જીલ્લામાં પ્રા.આ.કેન્દ્વ કક્ષાએ પોરાભક્ષક માછલી ઉછેર કેન્દ્વ (હેચરી) બનાવવામાં આવેલ છે. જેમાંથી કાયમી પાણી ભરાઈ રહેતા સ્થળોની નોંધણી કરી તેવા સ્થળોમાં પોરાભક્ષક માછલીઓ (ગપ્પી) મુકવામાં આવે છે.ડભોઈ તળાવમાંથી ગપ્પી માછલી લઈને જુદા ગામોના કુલ ૧૦૩ બારમાસી તળાવમાં ગપ્પી માછલી મુકવામા આવેલ છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586302