મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.નામહોદોસરનામુંફોન નંબર/ઈ મેઈલ આડી
શ્રી રાકેશભાઈ ટી છારી મેલેરીયા શાખાજિલ્લા પંચાયત-વડોદરા૦૨૬૫-૨૪૧૩૮૨૯ dmovadodara1@gmail.com

અ.નં.હોદ્દોએસ.ટી.ડી.કોડફોન નંબરઈ-મેલ
જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી ૦૨૬૫૨૪૧૩૮૨૯dmovadodara1@gmail.com
અધિક જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી
લેબોરીટરી ટેકનીશયન
મેલેરીયા સર્વેલંસ ઈંસ્પેક્ટર
સીનીયર ક્લાર્ક (વહીવટ)
સીનીયર ક્લાર્ક (હીસાબી)
ડ્રાયવર -૨
પટાવાડા-૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586296