મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવનાજિલ્લા પંચાયત તળેની આ આગત્યની શાખા છે. આ શાખા વ્દારા ખેતીની જમીનને જમીન મહેસુલ કયદાની કલમ -૬૫,૬૬,૬૭,હેઠળ બિનખેતીના જુદાજુદા પ્રકારના હેતુઓ માટે સરકાર શ્રી ના નિયમોને સુસંગત રહી પરવાનગી આપવામાં આવે છે.

કુદરતી આફતો જેવી કે અછત, વાવાઝોડું, ભૂકંપ થી જનજીવન પર થતી અસરો ઉપર જરૂરી તંત્ર કામે લગાડી જનજીવન ફરીથી ધબકતું થાય તે અંગે પગલા લેવાય છે.

ખેતી/બીનખેતીની જમીન ઉપર લેવાતા જમીન મહેસુલ/શિક્ષણ ઉપકરની વસુલાત મહત્તમ થાય તે માટે જિલ્લા કક્ષાએથી તમામ તાલુકાઓ ઉપર મોનીટરીંગ તેમજ સીધી દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. રેવન્યુ રીકવરી સર્ટિફિકેટ અન્વયે બાકીદારો પાસે લેણી નીકળતી રકમ જમીન મહેસુલ રાહે વસુલાત કરવામાં આવે છે.


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562809