મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા સામાન્ય સભા

સામાન્ય સભા

જિલ્લા પંચાયત વડોદરા માં ૨૯ સીટો છે.
જિલ્લા પંચાયત વડોદરા ની સામાન્ય સભાની બેઠક ત્રણ માસે બોલાવવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562779