મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.નામ-હોદોસરનામુંફોન નંબરઈ-મેઈલ
(૧) શ્રીમતી સી. એન. ભાભોરજિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૩૭dyddopanvado@gmail.com
જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૩૭dyddo-pan-vad@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586190