મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.નામ-હોદોસરનામુંફોન નંબર
(૧)

શ્રી પી.વી વસૈયા - નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ)

જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦ર૬૫ - ૨૪૩૧૭૭૦
(ર)

કુ.ભુમીકા પી.રાઓલ

જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦ર૬૫ - ૨૪૩૮૧૧૦

ચીટનીશ-વ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, દબાણસેલછેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586228