મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.નામ-હોદોસરનામુંફોન નંબર
(૧)

શ્રી ડી. એન. પટેલ - નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ)

જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦ર૬૫ - ૨૪૩૧૭૭૦
(ર)

ચીટનીશ-વ-તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, દબાણસેલ

જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૦ર૬૫ - ૨૪૩૮૧૧૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514548