મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

તાલુકા મથકે નોંઘાયેલ વરસાદ મી.મી.૨૦૧૦-૧૧ ના વર્ષમાં કુલ સરેરાશ વરસાદ માહિતી શાખા જીલ્લા પંચાયત, વડોદરા.
અ.નં. તાલુકાનુ઼ નામ વર્ષ- ૨૦૧૦-૧૧ (વરસાદ મી.મી.માં)
કરજણ ૧૧૩૫
જેતપુરપાવી ૧૦૨૪
ડભોઇ ૧૨૪૮
છોટાઉદેપુર ૯૩૨
કવાંટ ૧૧૦૭
નસવાડી ૧૦૨૦
પાદરા ૧૧૯૦
વડોદરા ૧૦૬૧
વાધોડીયા ૮૫૮
૧૦ સાવલી ૯૫૭
૧૧ શિનોર ૭૮૩
૧૨ સંખેડા ૧૧૯૦
- સરેરાશ... ૧૧૯૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514603