મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

તાલુકા મથકે નોંઘાયેલ વરસાદ મી.મી.૨૦૧૭ ના વર્ષમાં કુલ સરેરાશ વરસાદ માહિતી શાખા જીલ્લા પંચાયત, વડોદરા.
અ.નં.તાલુકાનુ઼ નામવર્ષ- ૨૦૧૭ (વરસાદ મી.મી.માં)
વડોદરા૯૮૫
પાદરા૭૭૯
કરજણ૧૦૫૭
સાવલી૯૦૦
વાધોડીયા૭૯૬
ડભોઇ૯૯૪
શિનોર૭૫૮
ડેસર ૮૭૫
-સરેરાશ...૮૯૩


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586298