મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા યોજનાઓ

યોજનાઓ

રાષ્ટ્રિય કુટુંબ સહાય યોજના તળે આવેલ કેસોની સરકારશ્રી વ્દારા નકકી કરવામાં આવેલ નિયમોને આધિન રહીને કેસો મંજુર કરવા
કુદરતી આફતો વખતે મળત્યુ સહાય ના કેસો સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ મંજુર કરી સહાય ની ચૂકવણી કરવી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 497262