મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા જીલ્લા પંચાયતના સભ્યોના નામ

જીલ્લા પંચાયતના સભ્યોના નામ

અ.નંસીટનું નામ સીટનો પ્રકાર સભ્યશ્રીનુંનામ મોબાઈલ નંબર
ર- અનગઢસા.શૈ.પશ્રી લાલજીભાઇ મુળજીભાઇ રબારી મુ.પો.અનગઢ,રબારીવાસ તા.જિ.વડોદરા૯૯૯૮૯૧૫૧૭૧
૩- આંતીસા.શૈ.પ (સ્ત્રી)શ્રીમતી લીલાબેન ઉમેશભાઇ દેસાઇ મુ.પો.ચાણસદ ઠે.રબારી ફળીયા,તા.પાદરા જિ.વડોદરા ૯૮૨૫૫૩૩૪૩૭
પ્- ભાદરવાસા.શૈ.પ (સ્ત્રી)શ્રીમતી જયાબેન અશોકભાઇ ગામેચી મુ.પો.ભાદરવા તા.સાવલી જિ.વડોદરા ૯૯૦૪૩૫૨૬૯૯
૬- ભાયલી અનુ.જાતિશ્રી પરાગભાઇ નાનજીભાઇ પરમાર ઠે.વણકરવાસ મે.પો.વરણામા તા.જિ.વડોદરા ૯૮૯૮૭૬૪૧૩૪
૮- ચાંદોદ અનુઆદીજાતિશ્રી મહેન્દર્કુમાર સુખાભાઇ તડવી મુ.કરનાળી તા.ડભોઇ જિ.વડોદરા ૯૯૦૯૮૮૫૧૯૨
૯-ચોકારીબી..અ.સા.શ્રી નટવરસિંહ ભીખાભાઇ પઢીયાર મુ.પો.ચોકારી ઠે.દેવપુરા તા.પાદરા જિ.વડોદરા ૯૯૦૯૦૯૯૩૧૧
૧૦-ડભાસાસા.સ્ત્રી શ્રીમતી નીરૂબા રમેશભાઇ વાધેલા ટાવર ફળીયુ મુ.પો.જાસપુર તા.પાદરા જિ.વડોદરા ૯૩૨૭૪૯૨૮૯૩
૧ર-ઘનતેજસા.શૈ.પશ્રી કેતનભાઇ મહેન્દ્રભાઇ ઇમાનદાર મુ.કેતનફાર્મ,સાવલી પોઇચા રોડ પો.પોઇચા તા.સાવલી જિ.વડોદરા ૯૯૨૫૨૦૩૯૭૮
૧૩- ગોઠડાસા.સ્ત્રી શ્રીમતી ગીતાબેન મહેશભાઇ પટેલ મુ.પો.જાવલા તા.સાવલી જિ.વડોદરા ૯૯૭૯૮૯૩૧૩૬
૧૦૧૫-જરોદસા.સ્ત્રી શ્રીમતી માયાબેન નિરંજનભાઇ જોષી મુ.કોટંબી તા.વાધોડીયા જિ.વડોદરા ૯૯૦૪૩૨૭૫૩૩
૧૧૧૯-કંડારી બી..અ.સા.શ્રી ચંદ્રકાંતભાઇ ઠાકોરભાઇ પટેલ મુ.પો.વેમાર તા.કરજણ જિ.વડોદરા ૯૯૭૯૧૬૪૮૫૬
૧૨ર૦-કરોડીયાઅનુ.જાતિ (સ્ત્રી)શ્રીમતી દામિનાબેન નિલેષભાઇ પરમાર ઠે.વણકરવાસ,ભાથીજી મંદિર પાસે,મુ.પો.કરોડીયા તા.જિ.વડોદરા ૯૨૭૪૭૭૧૩૪૧
૧૩રર-કાયાવરોહણ બી..અ.સા.શ્રી અશોકભાઇ રમણભાઇ પટેલ મુ.મંડાળા તા.ડભોઇ જિ.વડોદરા ૯૬૨૪૬૦૦૮૭૮
૧૪ર૪- મોભાસા.સ્ત્રી શ્રીમતી સુધાબેન કમલેશભાઇ પરમાર મુ.કણઝટ માસર રોડ,તા.પાદરા જિ.વડોદરા ૯૯૯૮૧૮૭૯૭૯
૧૫ર૭-મુજપુરસા.સ્ત્રી શ્રીમતી ઇન્દુબેન રણજીતસિંહ પઢીયાર મુ.પો.વડુ ઠે.તળાવવગો તા.પાદરા જિ.વડોદરા ૯૯૭૮૧૫૯૪૪૭
૧૬૩૧-પોરસા.સ્ત્રી શ્રીમતી તરલાબેન શૈલેષકુમાર પટેલ કોટવાળુ ફળીયુ,પરબડી પાસે પોર તા.જિ.વડોદરા ૯૭૨૭૭૮૧૦૨૭
૧૭૩ર- સાઘલીઅનુઆદીજાતિશ્રી અશોકભાઇ રામજીભાઇ વસાવા મુ.પો.સાધલી તા.શિનોર જિ.વડોદરા ઠે.નવીનગરી ૯૭૨૫૩૮૩૨૨૫
૧૮૩૬-સાંસરોદબી..અ.સા.શ્રી અક્ષયકુમાર ઇશ્વરભાઇ પટેલ મુ.પો.લીલોડ તા.કરજણ જિ.વડોદરા ૯૪૨૭૦૩૩૭૮૧
૮૧૪૧૧૪૪૪૦૦
૧૯૩૭-સયાજી૫રાબી..અ.સા.શ્રી દિલીપભાઇ અંબાલાલ ભટૃ મુ.પો.આમલીયારા તા.જિ.વડોદરા ૯૯૦૪૦૭૬૧૨૧
૨૦૩૮-શેરખીબી..અ.સા.શ્રી નરેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પરમાર અલવાડા ફળીયુ મુ.પો.શેરખી (મોટોભાગ) તા.જિ.વડોદરા ૯૮૨૫૫૪૧૭૭૫
૮૦૦૦૦૧૯૧૪૩
૨૧૩૯-સિહોરાબી..અ.સા.શ્રી રણજીતસિંહ ધુળસિંહ પરમાર બી-૩૫,ગોકુલવાટીકા સોસાયટી,વડોદરા રો,મુ.પો.તા.સાવલી જિ.વડોદરા ૯૯૦૯૦૧૩૭૯૫
૯૪૨૬૫૧૦૭૯૫
૨૨૪૦-સીમળીયાઅનુઆદીજાતિશ્રી રસીકભાઇ ગોરધનભાઇ તડવી દત્તનગર સોસાયટી,મુ.પો.થુવાવી તા.ડભોઇ જિ.વડોદરા ૯૭૨૫૩૮૬૩૩૧
૨૩૪૧-શિનોરબી..અ.સા.શ્રી સચીનભાઇ ગોપાલભાઇ પટેલ ઠે.ભટૃ શેરી મુ.પો.તા.શિનોર જિ.વડોદરા ૯૯૧૩૭૭૮૦૦૧
૯૪૨૭૦૭૫૪૬૬
૨૪૪ર-સોખડાબી..અ.સા.શ્રી નરેન્દ્રસિંહ મોતીસિંહ પરમાર લક્ષ્મણસિંહ મોહનસિંહની ચાલી,મહાદેવ મંદિર પાસે, નંદેસરી તા.જિ.વડોદરા ૯૮૭૯૦૩૯૦૪૮
૨૫૪૫-ટુંડાવબી..અ.સા.શ્રી કમલેશભાઇ મુળજીભાઇ પટેલ મુ.પો.ગરધીયા તા.સાવલી જિ.વડોદરા ૯૮૨૪૪૦૮૮૫૬
૨૬૪૬-વલણબી..અ.સા.શ્રી ભવાનીસિંહજી રણમલસિંહજી ઠાકોર મુ.પો.મીયાંગામ તા.કરજણ જિ.વડોદરા ૯૩૨૭૯૫૪૦૫૬
૭૫૬૭૫૯૧૭૭૭
૨૭૪૭-વરસડાબી..અ.સા.શ્રી અજેન્દ્રસિંહ રધુનંદનસિંહ ઠાકોર મુ.પો.વેજપુર તા.સાવલી જિ.વડોદરા પીન-૩૯૧૫૩૫ ૯૯૨૪૪૧૦૦૭૯
૨૮૪૮-વ્યારાબી..અ.સા.શ્રી કનુભાઇ જેસંગભાઇ પટેલ મુ.સૈડાલ તા.વાધોડીયા જિ.વડોદરા ૯૮૨૫૮૦૫૬૧૮
૨૯૫૦-વાઘોડિયાબી..અ.સા.શ્રી સતિષભાઇ ચંદુભાઇ મકવાણા મુ.અલવા તા.વાધોડીયા જિ.વડોદરા ૯૯૭૯૮૫૯૩૦૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586221