મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાકારોબારી સમિતિ

કારોબારી સમિતિ

ક્રમાંકનામહોદ્દો
1શ્રી અર્જુંનસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારઅધ્યક્ષશ્રી
2શ્રી ધનશ્યામભાઇ સોમાભાઇ પટેલસભ્યશ્રી
3શ્રી આઇ. યુ. પટેલસભ્યશ્રી
4શ્રી કનકસિંહ હરીભાઇ બારીયાસભ્યશ્રી
5શ્રીમતી ડાહીબેન ગંભીરસિંહ પરમારસભ્યશ્રી
6શ્રી ભાઇલાલભાઇ રણછોડભાઇ મકવાણાસભ્યશ્રી
7શ્રીમતી માયબેન નિરંજનભાઇ જોષીસભ્યશ્રી
8શ્રીમતી વિભાબેન હરીક્રુષ્ણભાઇ પટેલસભ્યશ્રી
9શ્રીમતી નીલાબેન સતીશભાઇ ઉપાધ્યાયસભ્યશ્રી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 497292