મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાકારોબારી સમિતિ

કારોબારી સમિતિ

ક્રમાંકનામહોદ્દો
1શ્રીમતી કૈલાસબેન નટવરસિંહ પઢિયારઅધ્યક્ષશ્રી
2શ્રી રણજીતસિંહ ધુળસિંહ પરમારસભ્યશ્રી
3શ્રી રાજુભાઈ કંચનભાઈ વસાવાસભ્યશ્રી
4શ્રીમતી સરોજબેન નીકુલભાઈ વસાવાસભ્યશ્રી
5શ્રી ભાઈલાલભાઈ રણછોડભાઈ મકવાણાસભ્યશ્રી
6શ્રીમતી ડાહીબેન ગંભીરસિંહ પરમારસભ્યશ્રી
7શ્રીમતી પ્રવિણાબેન નરેન્દ્રભાઈ રોહિતસભ્યશ્રી
8શ્રી મુબારકભાઈ .આઈ. પટેલ સભ્યશ્રી
9શ્રીમતી પન્નાબેન દિલીપભાઈ ભટૃસભ્યશ્રી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586319