મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા કર્મચારીના નામ

કર્મચારીના નામ

અ.નંઅધિકારી કર્મચારી શ્રી નું નામ હોદ્દો ફોન નં
1શ્રી આર એ મેઘા નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધીકારી પંચાયત ૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૩૭
2શ્રીમતી એસ.પી.રાઠવા નાયબ ચીટનીસ
3શ્રી એ.એસ.વસાવા નાયબ ચીટનીસ
4શ્રી એસ.સી.શાહનાયબ ચીટનીસ
5શ્રી જયેશભાઈ પટેલ જુનીયર ક્લાર્ક
6શ્રી મિતેશ મેહ્તા જુનીયર ક્લાર્ક
7શ્રી અંબાલાલ લબાના પટ્ટાવાળા
8શ્રી બી.એસ.રાઠોડ પટ્ટાવાળા
9શ્રી વિરલ જોશી પટ્ટાવાળા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586253