મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા પશુધન

પશુધન

ક્રમ  પશુઓના નામ  સંખ્યા 
ગાય  ૨૧૪૯૭૬
ભેંસ  ૪૦૬૮૨૬
બળદ  ૧૯૧૯૮૨
ધેટા/બકરા  ૩૧૬૬૭૭
ઉંટ  ૧૭૪
મરધા(પોલ્ટ્રી)  ૩૯૩૧૯૦
ગધેડા  ૨૮૮૮
ધોડા  ૩૮૯
અન્ય  ૧૨૯૧૭
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 504020