મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા પશુધન

પશુધન


ક્રમ પશુઓના નામ સંખ્યા
ગાય૧૪૭૧૫૨
ભેંસ૨૬૩૬૮૯
ધેટા૪૨૮૩
બકરા૧૨૧૫૧૭
મરધા(પોલ્ટ્રી)૧૨૨૦૨૯
બળદ ૬૯૪૬૬
ગધેડા૨૮૮૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586222