મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા રસીકરણ

રસીકરણ

અનું.  રસીનું નામ  પશુઓની સંખ્યા 
એચ.એસ  ૨૬૬૩૬૮
ઇ.ટી 
એફ.એમ.ડી  ૭૧૧૯૭
હડકવા(એ.આર.વી)  ૨૭૨
બી. કયુ. 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/3/2018

વપરાશકર્તાઓ : 514605