મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી

 
  અનુસુચિત જાતીના લોકોને ધાસ કાપવા માટેના ચાફકટર પુરા પાડવા. 
  અનુસુચિત જાતીના લોકોના દુધાળા પશુઓ માટે હેલ્થ પેકેજ પુરા પાડવા.
  પ હેકટર વિસ્તાર ગૌચર સુધારણા માટે સહાયની યોજના.
  પશુપાલકોને સુધારેલા ધાસચારા બીયારણ કીટ પુરા પાડવાની યોજના.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 497855