મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

ગુજરાત સરકારશ્રીનાં ખેતીવાડી અને સહકાર ખતાના તારીખ:૩૦/૭/૧૯૬૫ ના હુકમથી ગુજરાત સહકારી મંડ્ળીઓ અધિનિયમ -૧૯૬૧ ની નીચે જણાવેલ કલમોનાં અધિકારી જીલ્લા પંચાયતોને પ્રાપ્ત થયેલ છે.તેના અમલીકરણની કામગીરી સહકાર શાખામાં થાય છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/12/2018

વપરાશકર્તાઓ : 562862