મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


અધિકારીશ્રીની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.અધિકારીનું નામ હોદોસરનામુંફોન નંબર
શ્રી એન. એસ. વાધેલા મદદનીશ જિલ્લા રજિસ્ટ્રારશ્રી સ.મં(પં) વડોદરા જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા ૯૮૯૮૦૭૪૫૮૮


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586291