મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
અ.નં.નામ-હોદોસરનામુંફોન નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી ટી.એચ.સૈયદ (જીલ્લા સમાજક્લ્યાણ અધિકારીશ્રી )જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા૦૨૬૫-૨૪૩૧૦૩૭-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 508779