મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા સંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
નામ-હોદોસરનામુંફોન નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી જી.ટી.મકવાણા (જીલ્લા સમાજક્લ્યાણ અધિકારીશ્રી )સમાજ કલ્યાણ શાખા પાંચમો માળ જિલ્લા પંચાયત-વડોદરા૯૯૨૫૪ ૮૧૯૦૧samajkalyanvad@gmail.com
સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષકશ્રી
(અનુસુચિત જાતિ)
તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચાયત, કચેરી.--

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 586248